Lønnsstatistikken 2023: Kjønn

Hos Naturviternes medlemmer er det generelt få forskjeller i lønn. Blant Naturviternes medlemmer har menn i gjennomsnitt 32 876 kroner mer i lønn enn kvinnene. Det er en generell forskjell i lønnsnivå mellom kvinner og menn. Sammenhengen mellom kjønn og lønn har flere forklaringer.

Lønnsnivå etter kjønn

Spredning årslønn 2023 fordelt på kjønn

Utdanningsår etter kjønn

En viktig årsak til denne skjevfordelingen er at menn har et tidligere år for fullført utdanning enn kvinner. Dette ser vi både på lønnsstatistikken og i medlemsmassen generelt. Blant de som nylig har utdannet seg er kvinneandelen stor, mens den er vesentlig lavere blant de som fullførte sin utdanning på 1980- eller 1990-tallet. Fallet på slutten av grafen skyldes at få er meldt ferdig utdannet i 2023 da spørreundersøkelsen ble sendt ut. Studentmedlemmer som har oppgitt 2023 som siste år på studiet, meldes over til å være ordinært medlem ved årsskiftet 2023/2024.

År for fullført utdanning fordelt på kjønn

Utdanningsretning menn og kvinner

Blant Naturviternes medlemmer har kvinner og menn har noe ulik utdanningsbakgrunn. En fjerdedel av både menn og kvinner har studert forvaltnings- og økologifag. Blant mennene har derimot ytterligere en fjerdedel studert skogfag. Blant kvinnene er utdanningsretningene noe mer variert - hvor mange har studert biologi, plantefag, landbruk og husdyrfag.

Utdanningsretning kvinner

Utdanningsretning menn

Ledere menn og kvinner

Av kvinner i Naturviterne er det 11 % som har en lederstilling, mens for menn er tallet 17 %. Det er med andre ord mer sannsynlig at en tilfeldig mann blant Naturviternes medlemmer er leder enn at en tilfeldig kvinne er det.

Ledere

Gå videre til:

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere