Tillitsvalgthåndboka for naturvitere

Tillitsvalgthåndboka

Tillitsvalgte er Naturviternes viktigste organisasjonsledd og kulturbærere. De over 400 tillitsvalgte gjør en uvurderlig innsats ute i virksomhetene. Her er noen praktiske retningslinjer som hjelp i tillitsvalgtarbeidet.

Det å være tillitsvalgt har mange sider, og rollen som tillitsvalgt er summen av de forventninger som rettes mot deg fordi du har denne posisjonen. Det er mange som har forventninger til en tillitsvalgt; det være seg medlemmene, ledelsen, andre tillitsvalgte og Naturviterne sentralt.

Forventninger kan ikke alltid innfris, og du må selv tenke gjennom hvordan du vil forme rollen for å innfri det du mener er det viktigste for deg og for Naturviterne.

Det er viktig å tenke gjennom at du er en representant for Naturviterne; hvem du er og hvordan du fremstår gir medlemmene et bilde av organisasjonen. Det er bra å videreformidle hva som skjer både sentralt og lokalt, og skape fellesskap mellom medlemmene. Visjonen "Vi skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft" er noe vi alle må jobbe for å oppnå.

Som tillitsvalgt påvirker du egne og andres lønns- og arbeidsvilkår, og du er en viktig bidragsyter når det skal tas beslutninger i virksomheten. De tillitsvalgte skal påse at medlemmenes interesser skal ivaretas, men samtidig ha virksomhetens beste for øye. Arbeidsgiver og tillitsvalgte er likeverdige parter som sammen skal bidra til å utvikle en god arbeidsplass.

En tid som tillitsvalgt gjør at du utvikler deg selv, blir godt kjent med arbeidsgiver og utvider nettverket ditt internt og eksternt.

Naturviternes verdier er:

 • åpenhet
 • klokskap
 • styrke

Vi mener dette er verdier som kjennetegner naturvitere som typer, og organisasjonen vår må også gjennomsyres av dette. Verdiene kan være ledetråder for dere når dere står overfor valg av beslutninger.

Tillitsvalgtes mandat

Den tillitsvalgte har etter avtaleverket rettigheter og plikter overfor medlemmer og arbeidsgiver. Det er viktig at du som tillitsvalgt har den formelle forankringen i orden.

Dette innebærer at du må sette deg inn i avtaleverket og hvordan ting fungerer på din arbeidsplass, og gi beskjed til arbeidsgiver om at du er valgt.

Tillitsvalgtes oppgaver

Det å tenke gjennom hvordan du skal få innflytelse til å oppnå det du ønsker er viktig. Som tillitsvalgt skal man løse medlemmenes problemer når de dukker opp, og også se litt fremover for å møte morgendagens utfordringer. I tillitsvalgtrollen har du en unik mulighet til å være med å påvirke hva som skjer, dersom du viser at du vet hva du snakker om, er løsningsorientert og samarbeider med de som er aktuelle.

Noen oppgaver som ligger i det å være tillitsvalgt er som følger:

 • Informere medlemmene om viktige saker
 • Avtale samarbeidsform med arbeidsgiver
 • Avklare samarbeidsforhold/nettverk med andre organisasjoner
 • Formidle organisasjonenes offisielle standpunkter
 • Formidle medlemmenes synspunkter til organisasjonene sentralt
 • Delta på kurs
 • Møte på forhandlinger og drøftinger når man er innkalt
 • Møte i råd, utvalg og andre fora som man er valgt inn i
 • Ta kontakt med nyansatte og andre uorganiserte, og forsøke å verve dem som medlemmer
 • Forhandle om lønn og øvrige arbeidsvilkår
 • Ta opp saker fra medlemmene med arbeidsgiver
 • Holde kontakt med verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste i konfliktsaker

Lokale lønnsforhandlinger

Tillitsvalgte bør kreve at det etableres en lokal lønnspolitikk i virksomheten (se Naturviternes tariffpolitiske plattform). Tillitsvalgte bør så avtale med ledelsen hvilke kriterier som skal gjelde i det lokale oppgjøret i forkant av hvert lokale oppgjør. Kriteriene må ta utgangspunkt i lønnspolitikken.

Tillitsvalgte bør innkalle medlemmene til møte i forkant av lokale lønnsforhandlinger.

Temaer på møte kan være:

 • Redegjørelse for de kriteriene som er avtalt skal gjelde for oppgjøret
 • Hvilken strategi Naturviter-gruppa skal ha i forhandlingene

Tillitsvalgte som forhandler lønn på vegne av enkeltmedlemmer (for eksempel i stat og kommune) har en særlig taushetsplikt i forhold til informasjon de får under forhandlingene. Ulike vurderinger osv. av personer som måtte komme fram skal ikke gjengis. Det er arbeidsgiverens ansvar å gi de ansatte informasjon om resultatet av lønnsforhandlingene.

Når forhandlingene er avsluttet bør forhandleren gi medlemmene en generell overordnet vurdering av oppgjøret og eventuelt peke på framtidige utfordringer.

Bygg identitet på arbeidsplassen

For å få Naturviterne mer synlig og attraktivt kan tiltak som bygger opp om fellesskapet være faglige og/eller sosiale medlemsmøter, informasjon, prat i lunsjen eller lignende.

Personvern

Fagforeningsmedlemskap regnes etter personvernlovgivningen som en sensitiv personopplysning, og som tillitsvalgt må du behandle personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen og Naturviternes veileder i personvern for tillitsvalgte. Husk særlig på:

 • Som tillitsvalgt har du taushetsplikt om kunnskap rollen gir deg om medlemmenes arbeidsforhold
 • E-poster til medlemmer sendes med bruk av blindkopi
 • Som tillitsvalgt har du tilgang til nedlasting av medlemslister via Min Side
 • Dersom det er nødvendig å formidle medlemsopplysninger elektronisk gjøres dette ved hjelp av kryptering/passordbeskyttelse av fil/e-post
 • Personopplysninger om medlemmer skal kun brukes til de formål de opprinnelig er utarbeidet for og slettes når formålet er nådd

Verving

Det å øke antall medlemmer er viktig for oss, og vi oppfordrer deg til å ha fokus på dette. Jo flere vi er, jo sterkere blir vi på den enkelte arbeidsplass. Er det noen aktuelle kandidater hos deg, og hva skal til for å få dem som medlemmer? Kanskje er det ulike argument de faller for.

Når du verver får du ta ut premier fra premiestigen.

Kurs

Naturviterne arrangerer hvert år kurs og konferanser som er nyttige for både medlemmer og tillitsvalgte. 

Vi anbefaler nye tillitsvalgte å følge tillitsvalgtopplæringen så tidlig det lar seg gjøre.

Kontakt Naturviterne

Er det noe du lurer på?

Ta kontakt med sekretariatet for nærmere råd eller en diskusjon.​

Logg deg inn på Min Side for å oppdatere eventuelle endringer i ditt arbeidsforhold eller personalia. Her får du medlemsoversikt for din arbeidsplass, og full tilgang til den årlige lønnsstatistikken.

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere