Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag

Om Naturviterne

Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Naturviterne sin visjon er å være det naturlige førstevalget for akademikere med et hjerte for bærekraft.

 Naturviternes milepæler:

 

Fra faggrupper til fagforening

For å ivareta felles faglige, sosiale og økonomiske interesser etablerte de enkelte kandidatgruppene ved Norges Landbrukshøyskole kandidatlag. Skogbrukskandidatene var først ute med etableringen av Norsk Forstmannsforening i 1898.

1914: Fællesorganisationen for Landbrukshøiskolens kandidatforeninger blir etablert, men sovnet stille hen etter noen få år, visstnok på grunn av manglende virksomhet.

1948: Samarbeidsrådet for norske agrikulturkandidater ble stiftet som et felles organ for Norsk Forstmannsforening, Norske Hagebrukskandidaters Forening, Norske Meierikandidaters Forening og Utskiftningsfunksjonærenes Landsforening.

Fagforeningen ser dagens lys

26. mai 1961: Norsk Landbruksakademikerlag ble stiftet i NKFs møtesal på Løren. Sivilagronomlaget, Hagebrukskandidatlaget og Småbrukerkandidatlaget var stiftere. Meierikandidatlaget var med som observatører. Første formann: P.M. Dalberg.

Desember 1969: Norsk Landbruksakademikerforbund ble konstituert. Lars Strand var første formann i NLF. NLF går med i Embetsmennenes landsforbund.

1970: Flere faglag kom med i folden, blant annet Norsk Forstmannsforening, Meierikandidatlaget og Jordskiftekandidatene.

1975: Akademikernes fellesorganisasjon (AF) ble dannet. NLF gikk inn i denne hovedorganisasjonen.

13. september 1987: NLF skiftet navn til Norsk Naturforvalterforbund (NaFo).

1. juli 1988: Hovedavtale inngås mellom NaFo og Norsk Arbeidsgiverforening.

1990: De fleste medlemmene i det da oppløste Norges Skogteknikerforbund sluttet seg til NaFo. De skogfaglige profesjoner i Norge ble da samlet i NaFos faglag Norsk Forstmannsforening.

29. oktober 1997: Akademikerne ble stiftet og i 1998 går NaFo inn i Akademikerne.

1. mai 2002: Ny avtale med KS hvor NaFo innenfor Akademikerne får gjennomslag for sitt hovedkrav: Alle lønnsforhandlinger skjer på individnivå i den enkelte kommune.

Mai 2006: Akademikerne og Naturviterforbundet streiker i statlig tariffområde.

Naturviterne organiserer alle naturvitergrupper

Mars 2007: Naturviterforbundet endrer navn til Naturviterne og det er nå tydelig at foreningen representerer alle naturvitergrupper!

September 2008: Naturviterne passerer 5000 medlemmer.

Mars 2011: Naturviterne feirer 50 år!

April 2016: Akademikerne og staten inngår en modernisert og fornyet hovedtariffavtale. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået.

Fant du det du lette etter?