Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag

Om Naturviterne

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne.

Naturviterne sin visjon er å være det naturlige førstevalget for naturvitere med et hjerte for bærekraft.

Naturviterne er en fagforening

Vårt team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.Naturviternes milepæler:

Fra faggrupper til fagforening

For å ivareta felles faglige, sosiale og økonomiske interesser etablerte de enkelte kandidatgruppene ved Norges Landbrukshøyskole kandidatlag. Skogbrukskandidatene var først ute med etableringen av Norsk Forstmannsforening i 1898.

1914: Fællesorganisationen for Landbrukshøiskolens kandidatforeninger blir etablert, men sovnet stille hen etter noen få år, visstnok på grunn av manglende virksomhet.

1948: Samarbeidsrådet for norske agrikulturkandidater ble stiftet som et felles organ for Norsk Forstmannsforening, Norske Hagebrukskandidaters Forening, Norske Meierikandidaters Forening og Utskiftningsfunksjonærenes Landsforening.

Fagforeningen ser dagens lys

26. mai 1961: Norsk Landbruksakademikerlag ble stiftet i NKFs møtesal på Løren. Sivilagronomlaget, Hagebrukskandidatlaget og Småbrukerkandidatlaget var stiftere. Meierikandidatlaget var med som observatører. Første formann: P.M. Dalberg.

Desember 1969: Norsk Landbruksakademikerforbund ble konstituert. Lars Strand var første formann i NLF. NLF går med i Embetsmennenes landsforbund.

1970: Flere faglag kom med i folden, blant annet Norsk Forstmannsforening, Meierikandidatlaget og Jordskiftekandidatene.

1975: Akademikernes fellesorganisasjon (AF) ble dannet. NLF gikk inn i denne hovedorganisasjonen.

13. september 1987: NLF skiftet navn til Norsk Naturforvalterforbund (NaFo).

1. juli 1988: Hovedavtale inngås mellom NaFo og Norsk Arbeidsgiverforening.

1990: De fleste medlemmene i det da oppløste Norges Skogteknikerforbund sluttet seg til NaFo. De skogfaglige profesjoner i Norge ble da samlet i NaFos faglag Norsk Forstmannsforening.

29. oktober 1997: Akademikerne ble stiftet og i 1998 går NaFo inn i Akademikerne.

1. mai 2002: Ny avtale med KS hvor NaFo innenfor Akademikerne får gjennomslag for sitt hovedkrav: Alle lønnsforhandlinger skjer på individnivå i den enkelte kommune.

Mai 2006: Akademikerne og Naturviterforbundet streiker i statlig tariffområde.

Naturviterne organiserer alle naturvitergrupper

Mars 2007: Naturviterforbundet endrer navn til Naturviterne og det er nå tydelig at foreningen representerer alle naturvitergrupper!

September 2008: Naturviterne passerer 5000 medlemmer.

Mars 2011: Naturviterne feirer 50 år!

April 2016: Akademikerne og staten inngår en modernisert og fornyet hovedtariffavtale. Den nye avtalen innebærer at lønnsdannelsen i staten flyttes fra det nasjonale, sentrale nivået til det lokale virksomhetsnivået.

September 2021: Naturviterne feirer 60 år!

Fant du det du lette etter?