Bli medlem i Naturviterne

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omhandler hvorfor og hvordan Naturviterne samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Innhold

 1. Definisjoner
 2. Behandlingsansvarlig
 3. Formål
 4. Innsamling og registrering
 5. Behandling
 6. Behandlingsaktiviteter
 7. Utlevering
 8. Oppbevaring
 9. Personvern på naturviterne.no
 10. Dine rettigheter
 11. Revisjon
   

1. Definisjoner

Person: En identifiserbar fysisk person, f.eks. medlem.

Personopplysninger: Opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.

Behandling: En behandling av Personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Behandlingsansvarlig: Den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene, hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har avtaler med Personer.

Databehandler: Den som behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Databehandleren har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å verne Personopplysningene som behandles på vegne av Behandlingsansvarlig. 

Databehandleravtale: En avtale mellom Behandlingsansvarlig og Databehandler om hvordan personopplysningene skal behandles. Avtalen sikrer at Personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

2. Behandlingsansvarlig

Naturviterne, ved generalsekretær Merete Skaug, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Naturviterne.
 

3. Formål

Formålet med behandling av personopplysninger er å oppfylle medlemskapsavtalen inngått mellom Naturviterne og deg som medlem.

Formålet gjør det mulig for Naturviterne å ivareta dine interesser i lønns- og arbeidsvilkår, arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant medlemmene, tilby relevante medlemsfordeler for å fremme dine interesser, arrangere kurs og arrangementer, samt ellers utføre oppgaver som naturlig faller inn under Naturviternes berettigede fagforeningsaktiviteter.
 

4. Innsamling og registrering

Naturviterne behandler de personopplysninger du oppgir når du inngår avtale om medlemskap, og de opplysninger som du på annen måte frivillig oppgir.

Naturviterne vil kun innhente personopplysninger i den grad det er nødvendig for å yte tjenester og oppfylle plikter overfor deg som medlem. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til å samsvare med dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

Som medlem av Naturviterne har du tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg via Min Side
 

5. Behandling

Følgende personopplysningene behandles for å kunne gi deg de tjenester du har krav på som medlem, og for å kunne administrere og forvalte medlemsforholdet:

 • Navn
 • Personnummer, som er nødvendig for
  • å sikre at du får skattefradrag for innbetalt medlemskontingent
  • at du som medlem skal kunne benytte deg av medlemsfordeler hos samarbeidspartnere
  • at vi skal kunne skille medlemmer med samme navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: Bostedsadresse, mobilnr, e-postadresse
 • Arbeidsforhold: Arbeidsgiver/-sted, stillingstittel, tariffavtaletilhørighet
 • Utdanning: Utdanningssted, utdanningsretning/-grad, avsluttende studieår
 • Betalingsinformasjon i.f.m. medlemskontingent

Andre personopplysninger som kan være aktuelle å behandle – som du som medlem frivillig oppgir – kan f.eks. være informasjon i.f.m. tillitsverv, juridisk bistand og kursdeltakelse.
 

6. Behandlingsaktiviteter

Ved å inngå avtale om medlemskap i Naturviterne aksepterer du at vi kan registrere og behandle dine personopplysninger til følgende anvendelse:

Kommunikasjon
Nyhetsbrev sendes alle medlemmer ca to ganger pr mnd. E-poster benyttes også som en del av det daglige informasjonsarbeidet. Opplysninger som medlemsstatus, arbeidsforhold og geografi benyttes for å kunne gi deg målrettet informasjon om tjenester du som medlem kan ha nytte av.

Medlemskontingent og økonomi
For innkreving og oppfølging av medlemskontingent, samt utbetaling av reiseregninger, refusjoner og honorarer, benyttes opplysninger som navn, kontaktinfo, medlemsstatus og transaksjonsdata. I tillegg overføres opplysninger om innbetalt medlemskontingent til skattemyndighetene, som gir fradrag på skatteoppgjøret.

Medlemslister
Tillitsvalgte er avhengige av medlemsoversikter for å kunne ivareta medlemmenes rettigheter. Opplysninger som navn, kontaktinfo og arbeidsforhold benyttes til dette formålet.
Tillitsvalgte har taushetsplikt, jf Retningslinjer for tillitsvalgte og Veileder i personvern for tillitsvalgte.

Medlemsundersøkelser
Det sendes årlig ut ulike undersøkelser til medlemmer, for å innhente informasjon om behov og tilfredshet blant medlemmene, og for utvikling av drift- og tjenestetilbud. 

Opplysninger som medlemsstatus, arbeidsforhold og kursdeltakelse benyttes for å sende rette undersøkelser til rette medlemmer. Det er frivillig å svare på undersøkelsene. Anonymitet ivaretas av databehandler.

Lønnsundersøkelser
For å kunne tilby lønnsstatistikk sendes det årlig ut en lønnsundersøkelse til alle medlemmer. Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er ikke anonym, men behandles konfidensielt.

Rådgivning
Sensitive personopplysninger kan fremkomme som en del av saksbehandling, og slike opplysninger behandles konfidensielt.

Arrangements- og kursdeltakelse
Personopplysninger som medlemsstatus, fødselsdato, kontaktinfo og arbeidsforhold benyttes for å administrere deltakelsen. Andre opplysninger om spesielle behov blir registrert etter medlemmets eget ønske.

Opplysninger deles med tredjeparter som kurssted, ekstern kursholder og reiseselskap. Øvrige kursdeltakere mottar deltakerlister med begrensede opplysninger som navn, arbeidssted og e-post.

Medlemsrapporter
Naturviterne er forpliktet til å levere medlemsrapporter til hovedsammenslutning (Akademikerne) og arbeidsgiverforeninger (NHO, Spekter). I tillegg rapporteres medlemsdata til samarbeidspartnere innen bank og forsikring.

Sammenstillinger
Sammenstillinger av medlemsdata benyttes for å danne grunnlag for råd og veiledning om medlemmenes lønn/lønnsutvikling, og for øvrig for å tilpasse tjenester, tilbud og markedsføringshenvendelser til våre medlemmer.

Dine personopplysninger kan derfor, i anonymisert form, sammenstilles med andre medlemmers opplysninger, og med opplysninger fra andre kilder. 
 

7. Utlevering

Naturviterne gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slike grunnlag vil typisk være

 • egen avtale med deg
 • informasjon om og ivaretakelse av dine medlemsfordeler hos samarbeidspartnere
 • konkrete oppgaver for å kunne yte tjenester og sikre dine rettigheter som medlem
 • lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen

Naturviterne benytter databehandlere for innsamling, behandling og lagring av personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller foreligger det databehandleravtaler for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd av behandlingen. Eventuell databehandling som utføres utenfor EU/EØS blir ivaretatt av databehandleravtale.

Naturviterne har databehandleravtale med følgende tjenesteleverandører:

Naturviterne selger ikke personopplysninger til tredjepart.

Du kan reservere deg mot markedsføring fra tredjeparter via Min Side.
 

8. Oppbevaring

Etter at ditt medlemskap er avsluttet blir person- og medlemsopplysninger, av administrative og regnskapsmessige årsaker, som hovedregel lagret i fem år.

Lovbestemte regler kan imidlertid gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid, for eksempel i.f.m. rettslige krav og forpliktelser, hvor lagring etter advokatforskriften kan gjøres i opptil 10 år.
 

9. Personvern på naturviterne.no 

Naturviterne bruker informasjonskapsler og ulike analyseverktøy på nettsidene for å sikre kvaliteten og brukeropplevelsen. Les om informasjonskapsler, sikker overføring, statistikk og logg her.
 

10. Dine rettigheter

Min Side kan du se og endre dine opplysninger, samt trekke tilbake samtykker. Øvrige lagrede personopplysninger, som f.eks. kontingentbetalingsforhold/-historikk, får du ved å kontakte Naturviterne.

Du har rett til innsyn, retting og sletting av de opplysninger som Naturviterne har registrert om deg. Videre har du rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid kontakte Naturviterne dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, eller du mener at dine personopplysninger ikke har blitt håndtert korrekt:

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.
 

11. Revisjon av personvernerklæringen

Naturviterne forbeholder seg retten til å endre gjeldende personvernerklæring dersom:

a) behandlingen av personopplysninger endres, eller
b) revisjon anses som nødvendig grunnet endringer i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Oslo, juni 2018
 

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere