Etiske retningslinjer i Naturviterne

Etiske retningslinjer for Naturviterne

– Vedtatt av Naturviternes hovedstyre 28. februar 2019 –

– Vedtatt av Naturviternes hovedstyre 28. februar 2019 –

1 Generelt

Naturviterne er fagforeningen for alle med høyere naturvitenskapelig utdanning. Naturviterne har til formål å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser, bl.a gjennom å tilby medlemsfordeler og synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er partipolitisk uavhengig.  Visjonen er at vi skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft. 

1.1 Om retningslinjene

Som ansatt eller tillitsvalgt i Naturviterne jobber du med saker som har stor betydning for medlemmer, for organisasjonen og for samfunnet. Det er vesentlig at holdninger og atferd er preget av de grunnleggende verdiene som organisasjonen står for. Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre Naturviternes forventninger når det gjelder personlig atferd. 

1.2 Omfang og ansvar

Disse retningslinjene gjelder for Naturviternes ansatte og tillitsvalgte, når man opptrer på vegne av Naturviterne. Det pålegger alle å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Retningslinjene er et uttrykk for Naturviternes grunnleggende syn på ansvarlig og etisk atferd. De er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger som du kan møte. Er du i tvil, ta saken opp med andre tillitsvalgte eller ansatte på sekretariatet.

1.3 Grunnleggende forventninger

  • Du legger Naturviternes grunnleggende tanke om økonomisk, sosial og økologisk bærekraft til grunn for beslutninger
  • Du er kjent med Naturviternes verdier om å være åpen, sterk og klok, og legger dem til grunn for ditt arbeid
  • Du opptrer profesjonelt og med ansvarlighet og saklighet
  • Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til Naturviterne
  • Du behandler alle du kommer i kontakt med som representant for organisasjonen med høflighet og respekt

2 Personlig atferd

Naturviterne ønsker en raus og inkluderende kultur som bidrar til produktivitet og gode resultater. Den enkeltes atferd er viktig for å få dette til.

2.1 Diskriminering

Naturviterne aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd overfor kolleger eller andre du forholder deg til som representant for organisasjonen.

2.2 Konfidensialitet

Du behandler sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt. Se også Naturviternes personvernerklæring.

2.3 Miljø

Du er bevisst de konsekvenser din atferd og dine beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og miljøkostnader inkluderes i alle beslutninger.

2.4 Integritet

Du skal ta beslutninger som tåler åpenhet i alle fora. Du skal si nei til gaver eller personlige gjenytelser som kan betraktes som utilbørlige fordeler.

2.5 Rusmidler

Du har kontroll på din omgang med alkohol og tar hensyn til de sosiale settinger som finnes. Se også Naturviternes alkoholpolitiske retningslinjer.

2.6 Reiser og arrangement

Naturviternes ansatte og tillitsvalgte forutsettes å opptre i henhold til disse retningslinjene når de er på tjenestereiser, kurs og andre arrangement, internt og eksternt. Vi skal alltid opptre på en måte som ikke svekker tilliten til Naturviterne.

3 Oppfølging av de etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene publiseres i aktuelle kanaler og er en del av opplæringen av ansatte og tillitsvalgte i Naturviterne. Retningslinjene skal gjennomgås av nyvalgte styrer i starten av hver periode. Overtredelse kan medføre eksklusjon eller fratakelse av verv for tillitsvalgte, og avskjed eller oppsigelse for ansatte.

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere