Hjertesaker

Hjertesakene reflekterer områder som er vitkige for studenters liv, helse og utdannelse. Dette er saker som har vært viktige for politikken til studentstyret i lang tid og fortsetter å være det. I tillegg er studentstyret opptatt av saker som angår klima, miljø og natur.

Økt studiestøtte

Alle skal ha lik rett på og tilgang til å gjennomføre høyere utdanning, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi mener at studiestøtten må økes til 1,5 G. I dag er mange studenter avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller tilleggslån. En økning i studiestøtten gir studentene mer tid og kapasitet til å være heltidsstudenter og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller.

Bedre studiekvalitet

Studiestedene må tilrettelegge for god studiekvalitet og like muligheter. Dette innebærer gode forhold på studiestedet, som tilgang til lesesaler, bibliotek og grupperom med god luft- og lyskvalitet. Videre burde kapasiteten til faglig oppfølgning økes. Vi som studenter skal ha en aktiv rolle i videreutviklingen av studiekvaliteten på vår utdannelse. Tilbakemeldinger må følges opp og føre til konkrete forbedringer.

Flere studentboliger

Alle studenter skal ha tilgang på en trygg og rimelig bolig, i et godt bomiljø med en nøktern standard. Studentsamskipnadene klarer ikke å dekke behovet alene og utleiemarkedet er presset i mange store byer som har ført til dårlige forhold for studenter mange steder. Det nasjonale målet for dekningsgrad bør økes til 25% og det private utleiemarkedet rettet mot studenter burde i større grad reguleres.

Sikre naturviterkompetansen

Naturviterne skal løse flere av de store utfordringene verden står overfor. Naturviterne skal bidra til å løse klimautfordringene ved å finne måter verden kan tilpasse seg klimaendringer samt være en forkjemper for bærekraftig ressursutnyttelse. Dersom Norge skal fortsette å være ledende innen forskning, sikre norsk verdiskaping og skape nye og bærekraftige industrier, er det avgjørende at de får en kvalitativ og god utdanning i verdensklasse.

Tettere tilknytning til arbeidslivet

Som en del av utdanningen skal alle studenter få mulighet til praktisk erfaring innen sitt fagfelt. Dette gir en økt forståelse av hvordan den faglige kompetansen man tilegner seg i løpet av studiet kan benyttes i arbeidslivet. Tilknytning til arbeidslivet vil gi studenter en unik mulighet til å skape et nettverk tidlig i sin karriere, få relevant arbeidserfaring samt mulighet til å utforske arbeidsoppgaver og arbeidsområder innenfor sin utdanning. 

Ivareta psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å mestre studiehverdagen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2021 viser at studenter i større grad enn tidligere sliter med psykiske utfordringer. Det må innføres tiltak som kan forebygge og forbedre situasjonen. Alle studenter skal ha tilgang på psykisk hjelp, oppfølging og tilrettelegging i studieløpet.

Fant du det du lette etter?