Naturviterstudentene sine hjertesaker

Hjertesakene er de viktigste sakene for studentstyret. De handler om studenters liv, helse og utdanning. Studentstyret bryr seg også om klima, miljø og natur.

Styrk fulltidsstudenten

Studenters økonomiske forutsetninger skal ikke påvirke muligheten for høyere utdanning. Derfor må penger fra lånekassen dekke grunnleggende utgifter. For å oppnå like muligheter mener Naturviterne student at studiestøtten må økes til 1.5G, og ha en årlig justering i takt med trygdeoppgjøret. Den gjennomsnittlige leien på det private boligmarkedet må tas i betraktning ettersom at det ikke er nok studentboliger tilgjengelig for studentene.

Dersom det er behov for å dele ut støtteordninger som for eksempel ved permittering, skal ikke studenter ekskluderes fra disse.

Studentboliger må prioriteres

Boligsituasjonen til studenter i Norge må forbedres. Naturviterne student mener at det må bygge flere studentboliger ved studiestedene, for å møte en nasjonal dekningsgrad på minimum 25%. Leietakere i privat utleiemarked må bli ivaretatt ved at utleiemarkedet rettet mot studenter i større grad reguleres. Naturviterne student mener at det bør utarbeides en makspris på studentboliger.

Vi må ha en god studiekvalitet 

Studiestedene skal tilrettelegge for god studiekvalitet og like muligheter. Studenter skal ha en aktiv rolle i videreutviklingen av studiekvaliteten på utdannelsen. Tilbakemeldinger må derfor følges opp. Naturviterne student mener at universitetene må gjennomføre en emneevaluering både underveis- og etter endt undervisning. Videre burde kapasiteten til faglig oppfølgning være tilstrekkelig. Det bør også være et mål å tilrettelegge for tverrfaglige samarbeid med ulike fagretninger.

Inneklima kan ha en innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne. Derfor mener Naturviterne student at universitetenes arbeidsplasser, slik som lesesal, bibliotek og grupperom bør innfri arbeidstilsynets krav om innemiljø og inneklima. Studenter skal få muligheten til å kultivere sin kompetanse gjennom tilgang på fritidsrom, lab og arbeidsrom. 

Studenters helse må tas på alvor

En god fysisk og psykisk helse er viktig for å mestre studiehverdagen. De siste årenes SHoT-undersøkelser viser at studenter i større grad enn tidligere sliter med psykiske utfordringer. Naturviterne student mener at både permanente og behovsbaserte tiltak må styrkes umiddelbart ved å øke kapasiteten til ulike hjelpeorganer. Alle studenter må få tilgang på hjelp, oppfølging og tilrettelegging gjennom studieløpet ved behov og innen rimelig tid og pris. Dersom det er en maksgrense for antall ganger en student kan benytte seg av helsetilbud, burde denne fjernes.

Mattilbud i regi av samskipnadene skal fremme et sunt kosthold til studentvennlig pris. Naturviterne student ønsker at vegetartilbud og kortreist mat skal prioriteres. I tillegg burde gratis tilbud innen fysisk aktivitet bli mer promotert for studenter.

Vi må øke tilknytningen til arbeidslivet

Naturviterkompetansen er helt essensiell for å finne løsninger og tilrettelegginger for klima- og naturkrisen. Det er viktig å få forståelse for hvordan den faglige kompetansen man tilegner seg i løpet av studiene er relevant for arbeidslivet. Som en del av utdanningen skal alle studenter få mulighet til praktisk erfaring innen sitt fagfelt. Studiestedene må prioritere å bruke penger og kapasitet til dette. Det kan skje gjennom tilbud om studiepoenggivende arbeidspraksis, prosjektbasert arbeid i regi av universitetet og felt og lab arbeid. Tilknytning til arbeidslivet vil gi studenter  mulighet til å danne nettverk tidlig, få relevant arbeidserfaring og mulighet til å utforske ulike retninger innenfor sin utdanning. 

Naturviterne student ønsker tilgang til karriereveiledning tilpasset studieretningen gjennom hele utdanningsløpet. Naturviterne ønsker å tilrettelegge for dette ved å tilby karriereveiledning av god kvalitet til våre medlemmer, samt å tilrettelegge for karrieredager ute på campus. 

Vi trenger et bedre kollektivtilbud for studenter

Naturviterne student mener det bør være studentvennlige priser på alle billettkategorier for kollektivtransport. Studentrabatten bør være gjeldende på alle billettyper, uavhengig av alder. Naturviterne student mener at der sonebaserte systemer gjelder, bør studenter fritas den økte kostnaden ved å reise gjennom flere soner.

Sykkel er et rimelig og klimavennlig alternativ som har positiv helseeffekt. Ved studiesteder som har bysykkel alternativ mener Naturviterne student at studenter bør få gratis bysykkelavtale. 

Pensjon til studenter

I studieperioden tilegner studenten seg kunnskap og ferdigheter som blir til fordel for samfunnet. Å være student anses som en fulltidsjobb med forventning om å arbeide minst 37.5 timer i uken. Ettersom dette er en oppgave personen tar på seg lik linje med fulltidsjobb, burde man opparbeide seg en pensjon etter fullført grad på lik linje som en ansatt med fulltidsjobb.

Kontaktperson

Marie Kristine Kvendseth Rimstad
Marie Kristine Kvendseth Rimstad Leder Naturviterstudentene
489 58 706
Se e-post
Silje Eliassen
Silje Eliassen Nestleder
412 62 317
Se e-post

Fant du det du lette etter?

Samarbeidspartnere