Født 1963

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Personer født 1963 får opptjening i nye ordninger fra 2020. Samlet pensjon vil dermed bestå av alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler, en oppsatt pensjonsrettighet for opptjening i gammel tjenestepensjonsordning før 2020, tjenestepensjon fra påslagsordningen og ny AFP. Alt dette kan tas ut fleksibelt fra 62 år.

De får også en individuell garanti som avhenger av forholdet mellom opptjening før 2011 og kravet til full opptjening. Garantien justeres for uttakstidspunkt.

Ved uttak før 67 år utbetales det et overgangstilegg fram til 67 år. Dette tillegget forutsetter fratreden og minst 15 års tjenestetid. Tillegget justeres for tjenestetid slik at fullt tillegg krever 40 år.

Nye ordninger for personer født 1963. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder. Det vil bli foretatt en foreløpig samordning når oppsatt pensjon fra bruttoordningen tas ut fleksibelt før 67 år. I figuren vises nivåer før 67 år fra bruttoordningen dersom det ikke legges til grunn videre opptjening i folketrygden i samordningen. 

 

For å illustrere situasjonen dersom det ikke blir nye ordninger, er det tatt med en beregning som viser videreføring av det gamle systemet de samordningsreglene som skal gjelde for ny opptjening i folketrygden for de som beholder gammel ordning.

Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1963. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder. AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.

Samarbeidspartnere