Født 1962

Publisert: 07.03.2018

Gå tilbake til artikkel

Personer født 1962 får 90 pst. alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 10 pst. beregnet etter gamle regler. De får en andel av garantitillegget gitt til og med 1958-kullet. Andelen utgjør 60 pst. og avhenger videre av forholdet mellom opptjening før 2011 og samlet opptjeningstid.

Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1962 etter uttaksalder. AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.

Samarbeidspartnere