Naturforvaltning

Forvaltning, ressurser og økologi

Naturforvaltning, utmarksforvaltning, miljøforvaltning, naturressursforvaltning og økologi: I disse fagene handler det mye om sammenhengene i naturen og mellom naturen og mennesket.

Naturforvaltning, utmarksforvaltning, miljøforvaltning og naturressursforvaltning har til felles at de ikke bare handler om å forstå den levende naturen og dens organismer, men også om å forvalte den. 

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Å forvalte betyr å styre eller å administrere. I hele verden produserer vi mat, drivstoff, elektrisk energi, byggematerialer og medisiner basert på planter og dyr. Når vi skal bestemme årets fiskekvoter, jaktkvoter, hvilke arealer som skal omdisponeres og hvilke arealer vi skal verne, snakker vi om forvaltning av naturen og naturens ressurser. 

Hvordan organismene påvirker hverandre som deler av et økosystem er grunnleggende for å bevare arter og drive bærekraftig utnytting av ressursene. Økologien ligger til grunn når man skal vurdere hvordan et inngrep vil påvirke arter og økosystemer. Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet.

De forvaltningsrettede studieretningene er ofte svært tverrfaglige. For å forstå naturen lærer du mye fra biologien, og økologi er et viktig grunnlag. De forvaltningsrettede studieretningene inkluderer som regel økonomi, jakt, jordbruk og skogbruk. Juss gir grunnlaget du trenger for å bruke lovverket i jobben din, og geografiske informasjonssystemer (GIS) er et viktig verktøy på tvers av forvaltningen og i mange av disse studieløpene lærer du å kartlegge naturen.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste nyutdannede innen naturforvaltning og de beslektede retningene får sin første jobb i statlig sektor. Ofte er det snakk om rådgiverstillinger med saksbehandlingsoppgaver hos fylkesmannen, i Miljødirektoratet eller i kommuner. Statens vegvesen har opp gjennom tidene ansatt svært mange med bakgrunn innen naturforvaltning, og kunnskapen brukes til alt fra å bekjempe svartelistede arter i veikanten til å planlegge nye veier som utgjør minst mulig skade på miljøet. 

I privat sektor er det konsulentselskapene som ansetter særlig mange med økologi og naturforvaltning i fagkretsen. Konsulentselskapene jobber ofte på oppdrag fra utbyggere der det foreligger krav til en konsekvensutredning utarbeidet av en tredjepart. En viktig del av konsekvensutredningen er å ha god kjennskap til skadene tiltaket og alternativene fører med seg. 

Lønn

Lønnsdata er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk for 2019.  Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Aktuelle bedrifter

Naturviternes medlemmer med bakgrunn innen økologi eller naturforvaltning og tilgrensende fag jobber i bedrifter som:

 • Miljødirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Fylkesmannsembetene
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Grunnskoler og videregående skoler
 • Statskog SF
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Bondelaget
 • Landbruksdirektoratet
 • Norconsult AS
 • Finnmarkseiendommen
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Artsdatabanken
 • Fiskeridirektoratet
 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Klima- og miljødepartementet (KLD)
 • Landbruks- og matdepartementet
 • NMBU
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Cowi AS
 • Kystverket
 • Multiconsult AS
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norsk inst. for naturforskning (NINA)
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Allskog SA
 • Asplan Viak AS
 • AT Skog SA
 • Bane NOR SF
 • Eidsiva Vannkraft AS
 • Faun Naturforvaltning As
 • Fjellstyrene
 • Geodata AS
 • Hent AS
 • Innovasjon Norge
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Mjøsen Skog SA
 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • NTNU
 • Sabima
 • SB Skog
 • Tine
 • Universitetet i Oslo
 • Utenriksdepartementet
 • WWF
 • Abalonyx AS
 • Akvator AS
 • Ambio Miljørådgivning AS
 • Aqua Kompetanse AS
 • Arealtek AS
 • Arkitektbua AS
 • Arriva Shipping AS
 • Aurland Naturverkstad BA
 • Avfall Sør AS
 • BAMA-Gruppen AS
 • Besøkssenter Våtmark Jæren
 • Bjerke Almenning
 • Breheimsenteret AS
 • Buskerud Næringshage AS
 • Den Norske Turistforening (DNT)
 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel
 • Digni
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Equinor ASA
 • Felleskjøpet Agri SA
 • Fish Vet Group Norge
 • FjellVAR AS
 • Forsvarsbygg
 • Fosa SA
 • Gildeskål Forskningsstasjon AS
 • Glitrevannverket IKS
 • Golder Associates AS
 • Graminor AS
 • Greenpeace Norge
 • Grieg Seafood ASA
 • Halti Nasjonalparksenter AS
 • Halti Næringshage AS
 • Hold Norge Rent
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Jordskiftedomstolene
 • Kiær Mykleby
 • Kristelig Gymnasium
 • Kruse Smith Entreprenør AS
 • Kvikne Utmarksråd
 • Midt-Agder Friluftsråd
 • Miljøpartiet De Grønnes Stortingsgruppe
 • Museene i Sør-Trøndelag (MiST)
 • Namsenvassdraget Elveeierlag
 • Naturdata AS
 • Nettskog As
 • NIRAS Norge AS
 • Norad
 • Nord-Odal kommuneskoger KF
 • Nord-Trøndelag Reinbeiteområde
 • Nordland Nasjonalparksenter AS
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Sagbruksmuseum
 • Norsk sau og geit
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Oppdal Bygdealmenning
 • Oslo Sanitetsforening
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Outdoorlife Norway AS
 • Plan 1 AS
 • Rana Utviklingsselskap AS
 • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)
 • Riksrevisjonen
 • Rådgivende Biologer AS
 • Salten Regionråd
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Senter for oljevern og marint miljø (SOM)
 • Skjåk Almenning
 • Statens Kartverk
 • Statnett SF
 • Statsbygg
 • Stiftelsen Biofokus
 • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
 • Stiftelsen Norsk Villreinsenter
 • Stiftelsen Voss Klekkeri
 • Stor-Elvdal Grunneierforening
 • Suldal Vekst AS
 • Sweco Norge AS
 • Søndre Helgeland Miljøverk IKS
 • Tos Lab AS
 • Trysilvassdragets Skogeierlag
 • Tydal Grunneierlag SA
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Vector AS
 • Veidekke ASA
 • Vestskog SA
 • Viken Skog SA
 • Vill Urbanisme AS
 • Vingelen Næringsselskap AS
 • Zephyr AS

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser