Naturforvaltning

Forvaltning, ressurser og økologi

Naturforvaltning, utmarksforvaltning, miljøforvaltning, naturressursforvaltning og økologi: I disse fagene handler det mye om sammenhengene i naturen og mellom naturen og mennesket.

Naturforvaltning, utmarksforvaltning, miljøforvaltning og naturressursforvaltning har til felles at de ikke bare handler om å forstå den levende naturen og dens organismer, men også om å forvalte den. 

Å forvalte betyr å styre eller å administrere. I hele verden produserer vi mat, drivstoff, elektrisk energi, byggematerialer og medisiner basert på planter og dyr. Når vi skal bestemme årets fiskekvoter, jaktkvoter, hvilke arealer som skal omdisponeres og hvilke arealer vi skal verne, snakker vi om forvaltning av naturen og naturens ressurser. 

Hvordan organismene påvirker hverandre som deler av et økosystem er grunnleggende for å bevare arter og drive bærekraftig utnytting av ressursene. Økologien ligger til grunn når man skal vurdere hvordan et inngrep vil påvirke arter og økosystemer. Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet.

De forvaltningsrettede studieretningene er ofte svært tverrfaglige. For å forstå naturen lærer du mye fra biologien, og økologi er et viktig grunnlag. De forvaltningsrettede studieretningene inkluderer som regel økonomi, jakt, jordbruk og skogbruk. Juss gir grunnlaget du trenger for å bruke lovverket i jobben din, og geografiske informasjonssystemer (GIS) er et viktig verktøy på tvers av forvaltningen og i mange av disse studieløpene lærer du å kartlegge naturen.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste nyutdannede innen naturforvaltning og de beslektede retningene får sin første jobb i statlig sektor. Ofte er det snakk om rådgiverstillinger med saksbehandlingsoppgaver hos statsforvalteren, i Miljødirektoratet eller i kommuner. Statens vegvesen har opp gjennom tidene ansatt svært mange med bakgrunn innen naturforvaltning, og kunnskapen brukes til alt fra å bekjempe svartelistede arter i veikanten til å planlegge nye veier som utgjør minst mulig skade på miljøet. 

I privat sektor er det konsulentselskapene som ansetter særlig mange med økologi og naturforvaltning i fagkretsen. Konsulentselskapene jobber ofte på oppdrag fra utbyggere der det foreligger krav til en konsekvensutredning utarbeidet av en tredjepart. En viktig del av konsekvensutredningen er å ha god kjennskap til skadene tiltaket og alternativene fører med seg. 

Lønn

Lønnsdata er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk for 2019.  Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Aktuelle bedrifter

Naturviternes medlemmer med bakgrunn innen økologi eller naturforvaltning og tilgrensende fag jobber i bedrifter som:

 • Allskog
 • Ambio Miljørådgivning
 • Aqua Kompetanse
 • Arealtek
 • Arkitektbua
 • Arriva Shipping
 • Artsdatabanken
 • Asplan Viak
 • AT Skog
 • Aurland Naturverkstad
 • Avfall Sør
 • BAMA-Gruppen
 • Bane NOR
 • Bondelaget
 • Cowi
 • Den Norske Turistforening (DNT)
 • Det Kgl. Selskap for Norges Vel
 • Digni
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Eidsiva
 • Equinor 
 • Faun Naturforvaltning 
 • Felleskjøpet Agri
 • Finnmarkseiendommen
 • Fish Vet Group Norge
 • Fiskeridirektoratet
 • Fjellstyrene
 • FjellVAR
 • Forsvarsbygg
 • Forum for natur og friluftsliv
 • Geodata
 • Glitrevannverket IKS
 • Glommen Mjøsen Skog
 • Golder Associates
 • Graminor
 • Greenpeace Norge
 • Grieg Seafood 
 • Grunnskoler og videregående skoler
 • Hent AS
 • Halti Nasjonalparksenter
 • Halti Næringshage
 • Hold Norge Rent
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Innlandet (INN)
 • Innovasjon Norge
 • Jordskiftedomstolene
 • Klima- og miljødepartementet (KLD)
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Kruse Smith Entreprenør
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • NMBU
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Multiconsult
 • Naturdata
 • Nettskog
 • Norad
 • Norconsult
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk sau og geit
 • NTNU
 • Riksrevisjonen
 • Rådgivende Biologer
 • Sabima
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • SB Skog
 • Senter mot marin forsøpling (MARFO)
 • Statens Kartverk
 • Statens vegvesen
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Statsforvalteren
 • Statskog
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen Biofokus
 • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
 • Stiftelsen Norsk Villreinsenter
 • Sweco
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tine
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Utenriksdepartementet
 • Vector
 • Veidekke 
 • Vestskog
 • Viken Skog
 • WWF
 • Zephyr

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • Hjelp med jobbsøkerprosessen
 • Individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • Veiledning og råd før jobbintervjuet
 • Bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • En tilpasset karriereveiledning, og tilbud om gratis tilgang til karriereverktøyet InFlow24
 • Relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • Du kan søke Naturviternes legat for etterutdanning og reiser