Vedtekter

Vedtekter i Naturviterne

Vedtekter vedtatt av Naturviternes landsmøte 15.03.17

§ 1 Navn og formål

Organisasjonens navn er Naturviterne.

Naturviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser, bl.a. gjennom å tilby medlemsfordeler og synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskaping. Naturviterne er partipolitisk uavhengig.

§ 2 Medlemskap

Naturviterne har følgende medlemskategorier:

a) Ordinære medlemmer: Personer med høyere utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå fra studier der naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av utdanningen.

b) Hovedstyret kan ta opp andre medlemmer etter søknad.

c) Studentmedlemmer: Studenter som har startet studium som kan føre frem til mastergrad innen naturvitenskapelige eller andre relevante fag.

d) Æresmedlemmer.

§ 2-1 Medlemmenes rettigheter og plikter

a) Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer.

b) Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter tre måneders ordinært medlemskap.

c) Medlemmene som ikke har betalt kontingent kan ikke påberope seg medlemsrettigheter.

d) Skriftlig utmelding. Utmeldingen vil være endelig fra nærmeste kvartalsslutt (31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember).

§ 2-2 Eksklusjon

Hovedstyret kan ekskludere et medlem som har handlet i strid med Naturviternes vedtekter og øvrige bestemmelser og vedtak fattet av lovlig valgte organer, eller som aktivt motarbeider organisasjonen. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall av hovedstyrets samlede antall medlemmer. Før vedtak om eksklusjon fattes skal vedkommende medlem ha fått anledning til å uttale seg. Hovedstyrets vedtak om eksklusjon kan ankes til landsmøtet.

§ 3 Styrende organer

Naturviterne har følgende styrende organer:

- landsmøtet
- hovedstyret

§ 3-1 Landsmøtet

Landsmøtet er Naturviternes høyeste myndighet.

Landsmøtet er beslutningsdyktig når over 50 % av representantene er til stede. Valgene skjer med simpelt flertall om ikke annet bestemmes av landsmøtet.

§ 3-2 Innkalling til landsmøtet

Ordinært landsmøte sammenkalles av hovedstyret og gjennomføres innen 15. mars hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med tre måneders varsel. Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende åtte uker før landsmøtet. Innkalling og saksliste sendes delegatene senest fire uker før landsmøtet. Sakene sendes ut senest to uker før møtet.

§ 3-3 Delegater til landsmøtet

Landsmøtet består av følgende representanter med tale-, forslags- og stemmerett:

a) Hovedstyrets medlemmer

b) Én ordstyrer og én varaordstyrer

c) Delegater fra tariffområdene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer

d) Delegater fra studentene: Én delegat pr påbegynt 100 medlemmer

Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt beretning, regnskap og annet som angår disposisjoner gjort av hovedstyret i siste styreperiode.

Telletidspunktet skal legges til 1. januar i det året landsmøtet finner sted.

§ 3-4 Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Landsmøtet skal:

a) Vedta forretningsorden for landsmøtet, herunder velge to representanter som skal skrive under landsmøteprotokollen

b) Behandle hovedstyrets beretning og godkjenne regnskap for styreperioden, med eventuelle avsetninger

c) Vedta rammebudsjett for styreperioden

d) Vedta medlemskontingent

e) Vedta Naturviternes samfunnspolitiske plattform

f) Vedta Naturviternes tariffpolitiske plattform

g) Vedta vedtektsendringer

h) Behandle innkomne saker

i) Fastsette retningslinjer for valgkomiteene

j) Velge etter innstilling fra valgkomiteen jf. §§ 5 og 8

k) Velge revisor

l) Velge medlemmer og leder til hovedvalgkomiteen jf. §§ 5 og 8

§ 3-5 Landsmøteprotokoll

Det føres protokoll over landsmøtets forhandlinger. Protokollen skal underskrives av ordstyrerne og to av de tilstedeværende stemmeberettigede representanter som er valgt av landsmøtet, jfr § 3-4 a.

§ 3-6 Ekstraordinært landsmøte

Hovedstyret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte med tre ukers varsel dersomleder og to hovedstyremedlemmer, fire hovedstyremedlemmer eller minst 20% av medlemmene ber om det. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes skriftlig om minst 2/3 av delegatene godtar dette.

§ 3-7 Hovedstyret

Hovedstyret er Naturviternes høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.Hovedstyret består av sju medlemmer og personlige varamedlemmer. Se § 8. Fem velges av landsmøtet. De ansatte og studentene velger hver sin egen representant.

Hovedstyret kan oppnevne utvalg etter behov. Utvalgene er rådgivende, men kan delegeres beslutningsmyndighet i bestemte saker. Hovedstyret vedtar retningslinjer for arbeidet til utvalgene.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:

a) Ha ansvar for driften av Naturviterne mellom landsmøtene

b) Utarbeide handlingsplan for hovedstyrets virksomhet i valgperioden

c) Ha ansvar for strategi- og utviklingsarbeidet i Naturviterne

d) Føre protokoll over vedtak

e) Vedta utbetaling fra aksjonsfondet til medlemmene i forbindelse med streik oglockout

f) Fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretæren

g) Revidere og vedta budsjett når landsmøtet ikke er samlet

h) I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak

i) Følge opp vedtak fattet av landsmøtet

j) Ansvar for utarbeidelse av retningslinjer

k) Følge opp og ta beslutninger som vedrører organisasjonens samarbeid med og tilslutning til andre organisasjoner og sammenslutninger

l) Innkalle til landsmøtet

m) Arrangere årlig tariffkonferanse

§ 4 Tariffområdene

Medlemmer som har et ansettelsesforhold plasseres i tariffområdene avhengig av hvor de arbeider.

Naturviternes tariffområder er:

1. Statlig tariffområde

2. Kommunalt tariffområde

3. Privat tariffområde

§ 4-1 Tariffområdenes styrer

Hvert tariffområde skal ha et styre med inntil fem medlemmer med to numeriske varamedlemmer og bredest mulig sammensetning med hensyn på arbeid, avtaleområde, geografi og kjønn.

Tariffområdenes styrer velges av tariffkonferansen.

§ 4-2 Styrenes oppgaver

Tariffområdenes styrer har følgende oppgaver:

a) Holde kontakt med og veilede de tillitsvalgte i tariffområdet

b) Bidra til å nå målene i tariffpolitisk- og samfunnspolitisk plattform

c) Kartlegge og planlegge de tillitsvalgtes behov for opplæring

d) Informere sine medlemmer og Naturviterne sentralt om aktuelle saker, ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsordenen

e) Motivere til aktiv medlemsrekruttering

f) Representere tariffområdene på Naturviternes landsmøter og tariffkonferanser

g) Kontakt med sekretariatet

h) Bidra til å nå organisasjonspolitiske mål

i) Sørge for at tariffområdet har en hensiktsmessig organisering

j) Samarbeidsorgan for hovedstyret

§ 4-3 Lokallag på arbeidsplassene

I kommunal sektor skal det velges et fylkesstyre med en fylkeskontakt som leder.

Det skal dannes lokallag på arbeidsplassene.

Lokallaget skal organiseres slik:

· I det statlige tariffområdet skal Naturvitermedlemmer i den enkelte virksomhet danne lokallag

· I det kommunale tariffområdet skal Naturvitermedlemmer i en kommune/fylkeskommune/bedrift danne lokallag

· I det private tariffområdet og i helseforetakene skal Naturvitermedlemmer i en bedrift/virksomhet danne lokallag

Lokallagets funksjoner er:

· Gjennom forhandlingsutvalg/arbeidsplasstillitsvalgt føre lokale lønnsforhandlinger

· Ivareta medlemmenes interesser overfor lokal arbeidsgiver, og delta i opplæring i hovedavtalen, tariffavtaler og andre relevante lover og regler.

· Informere tariffområdet om aktuelle saker

· Ta initiativ til å sette aktuelle saker på dagsorden

§ 4-4 Tillitsvalgte

På alle arbeidsplasser med medlemmer av Naturviterne skal det velges en tillitsvalgt.

På arbeidsplasser der Naturviternes medlemmer arbeider i ulike avdelinger kan det velges en tillitsvalgt i hver avdeling, dersom medlemmene finner det hensiktsmessig. De tillitsvalgte utgjør i slike tilfeller styret i Naturviterne på arbeidsplassen. Styrets leder er Naturviternes hovedtillitsvalgte på arbeidsplassen.

Lokale tillitsvalgte i Naturviterne plikter å gjøre seg kjent med og opptre i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer for tillitsvalgte i foreningen.

Naturviterne står fritt til å bruke medlemmer som er eneste medlem på arbeidsplassen som kontaktpersoner.

§ 5 Tariffkonferansen

Hovedstyret har ansvar for å sammenkalle til den årlige tariffkonferansen.

Delegatene på tariffkonferansen skal være:

Fra statlig tariffområde :

· Styret i tariffområdet

· Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer

· Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant

· Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnå én representant per 15 medlemmer, maksimalt to representanter

Fra kommunalt tariffområde :

· Styret i tariffområdet

· Fylkeskontaktene i kommunesektoren

· Fylker med minst 30 medlemmer kan i tillegg sende én representant

Fra privat tariffområde :

· Styret i tariffområdet

· Ledere av lokallag med minst 10 medlemmer

· Lokallag med minst 30 medlemmer kan i tillegg sendeén representant

· Sentrale forhandlingsutvalg

· Lokallag som ellers ikke vil få representanter kan gå sammen i valgsamarbeid og oppnåén representant per 15 medlemmer, maksimaltto representanter

Fra sentralorganisasjonen :

· Hovedstyret

Tariffkonferansens oppgaver:

· Foreslå endringer i Naturviternes tariffpolitikk og lønnspolitiske strategier for landsmøtet.

På særmøtene for tariffområdene skal følgende oppgaver utføres:

a) Foreta valg:

· Medlemmer og to numeriske varamedlemmer til styrene i tariffområdene, for to år

· Av valgkomité medtre medlemmer og ett varamedlem, for to år

· Av representanter og vararepresentanter til landsmøtet, for to år

b) Innstille på:

· Leder av tariffområdet

· Medlemmer til hovedvalgkomiteen

§ 6 Faglige nettverk

Faglige nettverk kan etableres etter initiativ fra medlemmer eller hovedstyret, og godkjennes av hovedstyret.

Formålet er å knytte personer fra et fagfelt eller en yrkesgruppe nærmere sammen, og å profilere naturviterkompetansen.

§ 7 Naturviterstudentene

§ 7-1 Formål 

Naturviterstudentenes formål er å bidra til samarbeid mellom studentmedlemmene, fremme felles interesser og å hjelpe medlemmene i overgangen fra studieliv til arbeidsliv. Naturviterstudentene skal bidra til profilering av naturviterkompetansen og verving.

§ 7-2 Studentlandsmøte

Naturviterstudentene holder eget møte i tilknytning til Naturviternes ordinære landsmøte. De år det ikke er landsmøte holdes et eget studentlandsmøte i samme tidsperiode. Møtet innkalles med 14 dagers varsel. Hvert lærested velger representanter til studentlandsmøtet etter følgende fordeling: To representanter for inntil 100 medlemmer, én representant for hver neste påbegynte 100 medlemmer.

Studentlandsmøtets oppgaver er:

a) Årsberetning

b) Handlingsplan

c) Innkomne saker

d) Valg

§ 7-3 Styret

Naturviterstudentene ledes av et styre som velges av det årlige studentmøtet. Styret skal lede Naturviterstudentene mellom studentmøtene og består av: leder, nestleder, tre styremedlemmer og minst to numeriske varamedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

§ 7-4 Lokallag

På hvert lærested med studentmedlemmer skal det være et lokallag, en lokalgruppe eller en kontaktperson.

§ 8 Valgkomiteer

Landsmøtet velger en hovedvalgkomite på tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Landsmøtet velger leder.

Hovedvalgkomiteen består av ett medlem fra hvert tariffområde som velges for to år. Valgkomiteene har møterett som observatører på landsmøte og tariffkonferanse. Landsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteenes virksomhet.

§ 8–1 Hovedvalgkomiteen

Hovedvalgkomiteen skal fremme forslag på:

a) Èn ordstyrer og èn varaordstyrer til neste landsmøte

b) Hovedstyret: Fem stk: leder, nestleder, tre medlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmene, med unntak av leder, for styreperioden. Alle tariffområdene skal være representert med fast plass i hovedstyret

c) To medlemmer av kontrollkomiteen med varamedlem

d) Andre tillitsvalgte etter anmodning fra landsmøtet eller hovedstyret

§ 8-2 Tariffområdenes valgkomiteer

Tariffområdenes valgkomiteer skal fremme forslag på:

a) Leder, medlemmerog numeriske varamedlemmer til styrene i tariffområdet

b) Innstilling til landsmøtet på ett hovedstyremedlem fra tariffområdet

c) Representanter og vararepresentanter til landsmøtet fra tariffområdene, jf. § 5

§ 9 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen skal bestå av to medlemmer med ett varamedlem som velges av landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen, for to år. Instruks for kontrollkomiteen fastsettes av landsmøtet.

§ 10 Regnskap og revisjon

Foreningens regnskap følger kalenderåret. Revisjonen foretas av statsautorisert eller registrert revisor, som engasjeres av landsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i Naturviternes vedtekter kan bare gjøres av landsmøtet i ordinært ellerekstraordinært møte.

For å kunne behandles på landsmøtet må et vedtektsforslag være innsendt tilhovedstyret senest to måneder før møtet.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall i beslutningsdyktig landsmøte.

§ 12 Oppløsning/Fusjon

Oppløsning av Naturviterne, eller fusjon med en annen organisasjon, kan vedtas av landsmøtet med minst 3/4 flertall i to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan Naturviternes midler skal disponeres.

§ 13 Ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft umiddelbart og erstatter tidligere vedtekter for Naturviterne.

Les mer om følgende emner:

Fant du det du lette etter?