Geologi

Geofag

Geologer finner olje og mineraler, sørger for rasfrie veier og jernbaner og er viktig i klimatilpasningen. Her kan du lese mer om hvor du kan søke jobber og hva du kan få i lønn.

Geofag er vitenskapen om jordas oppbygning og om prosessene som påvirker og former landskapet. Under denne paraplyen har vi både geologi, geofysikk og geografi.

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Geofag er særlig knyttet til oljevirksomhet. Likevel var arbeidsledigheten i 2017 for geologer noe lavere enn biologiske fag, både for nyutdannede og hele arbeidsstyrken.

Som geolog har du god kjennskap til bergarter, hvilke egenskaper de har (mineralogi), og hvordan landformene er dannet gjennom historien (morfologi). Paleontologi (forhistorisk liv) har både geologiske og biologiske komponenter.

Geofysikken tar nærmere for seg temaer som mekanikk, elektromekanisme, termodynamikk, og handler mer om energi og bevegelse. Geografien handler om det som skjer ytterst på planeten og er et bredt fagfelt med mange komponenter. For eksempel handler fysisk geografi om hvordan bergarter, jordsmonn og biologi påvirker dyre- og plantelivets utbredelse og klimatologi handler om klimatiske forhold.

Hvor kan jeg jobbe?

Miljødirektoratet er den største arbeidsgiveren blant geologer organisert i Naturviterne. Geologisk kompetanse er sentralt i for eksempel å forvalte geoinformasjon og gi råd om geologiske forhold i forbindelse med gruvevirksomhet og deponier, og i fylkesmannsembetene kan geologer ha lignende oppgaver.

Statens vegvesen ansetter også geologer, først og fremst for planlegging og bygging av veier og tunneler. I fylkeskommuner og i kommuner jobber geologer som rådgivere eller i undervisning, og på universiteter og høgskoler først og fremst knyttet til forskning og undervisning. Direktoratet for mineralforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet er andre aktuelle statlige arbeidsplasser.

Petroleumsnæringen, inkludert både oljeselskaper og konsulentbransjen, bruker geovitenskapelig kompetanse særlig i forbindelse med undersøkelser.

Lønn

Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer.

Aktuelle arbeidsgivere

 • Miljødirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Fylkesmannsembeter
 • Universitetet i Oslo
 • Bane NOR SF
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Maersk Oil AS
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • UiT Norges arktiske universitet
 • AGR AS
 • Baker Hughes Inc
 • Breheimsenteret AS
 • CapeOmega AS
 • Civil Consulting AS
 • Cowi AS
 • DEA Norge AS
 • Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS)
 • EnterCard Norge AS
 • Equinor ASA
 • Fiskeridirektoratet
 • GCE Subsea
 • Geodata AS
 • Granly Stiftelse
 • Kredinor
 • Kunnskapsdepartementet
 • LUKOIL Overseas North Shelf AS
 • Lundin Norway AS
 • Motivation AS
 • Multiconsult AS
 • NCC Norge AS
 • NOKUT
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Bremuseum
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Metallretur Stavanger AS
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)
 • Oljedirektoratet
 • Rambøll
 • Statistisk sentralbyrå
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser