Fornybar energi, Naturviterne

Fornybar energi

Vindkraft, vannkraft, bioenergi og solceller spås en lys framtid. Innen fornybar energi kan du gjøre en forskjell for klimaet.

Fornybar energi er kanskje det aller viktigste våpenet vi har mot klimautfordringene, og er en bransje som spås vekst. Det handler om å produsere energi basert på ressurser som naturen fornyer kontinuerlig og raskt nok, i motsetning til olje, gass og kull.

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Vannkraft, vindkraft, solceller og bioenergi er eksempler på fornybar energi. I Norge har vi lenge utnyttet vannfallenes tyngdeakselerasjonen til å produsere energi, mens vindkraft, solceller og bioenergi er i fremvekst. 

Fornybar energi som studie fins i flere former. Vi skiller mellom de tekniske ingeniørstudiene som du blant annet finner på Høgskolen i Agder (HiA) og på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og de tverrfaglige, som på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskulen på Vestlandet (Sogndal). 

Mens ingeniørene driver den tekniske utviklingen, kalkulerer, effektiviserer og dimensjonerer, gaper den tverrfaglige varianten over emner som økologi, naturforvaltning, skogfag og juss, i tillegg til de mer næringsrettede fagene om ressursgrunnlag, lønnsomhet, energiutnyttelse, energidistribusjon, energilagring, energi- og klimapolitikk og prosjektledelse. 

Til tross for at fornybar energi er det klimavennlige alternativet, er konfliktene og utfordringene betydelige. Vannkraft kan stenge fiskenes vandringsveier, og vindkraftparkene opptar areal, støyer og kan komme i konflikt med både fuglelivet og turgåere, for å nevne noe. Å etablere ny fornybar energi er i derfor i aller høyeste grad en øvelse som krever et tverrfaglig blikk. 

Hvor kan jeg jobbe?

Over halvparten av våre medlemmer som har fullført utdannelse innen fornybar energi jobber i privat sektor. Det kan være i rådgivende stillinger eller som ingeniører. Ellers er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Miljødirektoratet aktuelt i statlig sektor, i tillegg til fylkesmannsembetene, fylkeskommuner og kommuner.

Som i de fleste femårige utdanninger er det også aktuelt med stipendiatstillinger på universiteter, forskerstillinger private selskaper og undervisningsstillinger på videregående skoler og grunnskole.
 

Liste over aktuelle arbeidsgivere

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Miljødirektoratet
 • Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembetene
 • Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
 • Grunnskoler, videregående skoler
 • Intek Engineering AS
 • McKinsey & Company
 • Sopra Steria
 • Statistisk sentralbyrå
 • Zero
 • Østfoldforskning AS

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser