Bioøkonomi

Naturviternes samfunnspolitikk

Samfunnspolitisk plattform

Vedtatt av Naturviternes landsmøte 15. mars 2017

Samfunnspolitisk plattform skal ligge til grunn for alt påvirkningsarbeid som drives av Naturviterne.
 

Bærekraft forutsetter både biologisk, økonomisk og sosial utvikling som ikke ødelegger framtidig handlingsrom. Etiske vurderinger må vektlegges.

Arbeidslivet er en viktig arena for gjennomføring og forankring for bærekraftige løsninger, og Naturviterne vil bringe inn vår kompetanse og politikk på alle nivåene for samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Høy kompetanse og lokalkunnskap er nødvendig for god gjennomføring innen alle områder.

Hovedmål

 • Synliggjøre naturviterkompetansen.
 • Naturvitenskap og naturviterkompetanse er grunnlaget for en bærekraftig utvikling og må brukes i beslutninger og praktisk gjennomføring.

Bioøkonomi

 • Norge må over til en langsiktig bioøkonomi med bedre, bærekraftige og smartere produkter, og mindre avfall og forurensing. Når ressursen er høstet må dens potensial utnyttes og biomassen må gjøre lengst mulig tjeneste i samfunnet før den forbrennes eller omdannes til energi. Fornybare råvarer, totalutnyttelse og livsløpsanalyse er tre hovedelementer i et mer bærekraftig bioøkonomisk samfunn. Lineær økonomi må erstattes med sirkulærøkonomi. Bruk og kast må erstattes av gjenbruk og ombruk.
 • Norge har naturgitte fortrinn gjennom store havområder, skog- og jordbruksressurser. Landet er fortsatt bebodd der ressursene ligger og vi har mye kunnskap om ressursforvaltning, bioteknologi, materialer og energi.
 • Naturviterkompetansen er avgjørende for det grønne skiftet og en kunnskapsbasert verdiskaping innen bioøkonomi.

Energi

 • Norge må satse mer på utvikling av fornybare energikilder kombinert med økt vektlegging av energiøkonomisering. Derfor må Stortinget vedta en overordnet energistrategi som gjelder for alle samfunnsområder.

Klima

 • Klimautfordringene krever solid fagkunnskap og helhetlige løsninger. Dette gjelder reduserte klimagassutslipp, økt CO2-binding, tilpasning til endrede klimaforhold og utnytting av muligheter knyttet til klimaendringer. Norge må være et foregangsland når det kommer til å redusere egne utslipp og bidra til at andre land reduserer sine. Samfunnet må gjennom planlegging og økonomiske virkemidler legge til rette for at det blir enkelt å leve miljøvennlig.

Folkehelse

 • Naturviterkompetansen er sentral i det forebyggende helsearbeidet og for å forstå biologiske prosesser som har betydning for menneskets helse. Biologisk kunnskap er viktig ved utvikling av nye medisiner.
 • Rekreasjonsområder, grønt struktur og bomiljø er viktig for livskvaliteten, og må ivaretas i arealplanleggingen. Rent vann og sunn mat sikres gjennom god naturressursforvaltning. Allemannsretten er sentral for å sikre folk tilgang til naturopplevelser.

Matproduksjon

 • Hav- og landbruk må sikres økonomiske rammer som kan bidra til høyest mulig selvforsyningsgrad. Vern av matjord og fellesskapets eie av marine fellesressurser må grunnlovsfestes. For mye dyrket og dyrkbar jord omdisponeres og jordvernet må derfor styrkes. I arealforvaltningen må det i alle ledd sikres tilstrekkelig kompetanse som kan sette konsekvensene av omdisponering i perspektiv med tanke på en bærekraftig utvikling. Økologisk matproduksjon er et viktig supplement som også kan bidra til å utvikle tradisjonelt landbruk. Det må legges økt vekt på produksjonsforskning.

Naturmangfold

 • Biologisk mangfold må tas vare på. For å sikre naturgrunnlaget må det legges økt vekt på kartlegging, overvåking og kompetanseoppbygging for å få et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag ved inngrep og næringsutvikling. Verdiene i kulturlandskapet må ivaretas gjennom aktiv og bærekraftig arealbruk. Robuste økosystemer er grunnlaget for all sunn økonomi og samfunnsutvikling.

Naturvitenskapelig forskning og utdanning

 • Grunnleggende og anvendt kunnskap innen naturvitenskapelige fag er viktig for en bærekraftig utvikling og verdiskaping. Satsing på disse fagene må styrkes fordi kunnskapen legger grunnlaget for samfunns-, næringsutvikling og velferd. Vi står for å fremme nyskaping, innovasjon og utvikle kunnskapsgrunnlaget for et konkurransedyktig næringsliv. 
 • Vi mener at utdanningsinstitusjonene i større grad må legge vekt på naturvitenskapelig kunnskap og kompetanse i et samfunnsperspektiv. Naturviterne vektlegger økt forståelse for sammenhenger mellom teknologi, samfunn og miljø. Undervisningen skal stimulere til kritisk refleksjon. Vi vektlegger viktigheten av å vurdere etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne teknologi. Eksempelvis ved å sikre høy etisk standard ved anvendelse av bioteknologi.

Verdiskaping

 • Mennesket har alltid utnyttet naturen. Verdiskaping og næringsutvikling knyttet til naturgrunnlaget er fremtidsrettet. Naturbaserte næringer må utvikles innenfor bærekraftige rammer. Tilgang på og bruk av naturviterkompetanse må sikres for å utvikle næringene. Eiendomsretten er en bærebjelke for dagens økonomiske system og må sikres. Våre naturressurser må være underlagt norsk eierskap og styring. Naturbaserte næringer må ha stabile og forutsigbare juridiske og økonomiske rammevilkår. Skatt- og avgiftssystemet må stimulere til nye, miljøvennlige bedrifter.

Arealbruk

 • Svært mange av samfunnets kryssende interesser krever arealbruksavveininger. Forvaltningen må sikres tilstrekkelig tilgang på høy kompetanse for å sikre gode avveininger i et langsiktig perspektiv. Våre arealutfordringer som eksempelvis bedre bruk av naturressurser, behov for økt matproduksjon, samferdsel, klimaendringer og utfordringer innen samfunnssikkerhet og beredskap betinger god og kompetent planlegging.  

 

Fant du det du lette etter?