Bioteknologi

Tekniske biologiske fag

Bioteknologi, biokjemi, molekylærbiologi og biomedisin: Er du interessert i biologi, og vil jobbe ned på molekylært nivå og kjemiske prosesser? Innen bioteknologi kan du bidra til ny kunnskap eller med å utvikle produkter og medisin.

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. Ifølge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Bioteknologi handler om teknologi med grunnlag i mikroorganismer, planter eller dyr. Molekylærbiologi og biokjemi overlapper en del, der førstnevnte defineres som læren om biologi på et molekylært nivå mens sistnevnte er mer spesialisert på kjemiske prosesser. Biomedisin handler om hvordan menneskekroppen fungerer både på molekylært nivå, cellenivå og fysiologisk.

Felles for disse fagfeltene er at mange jobber med forskningsoppgaver for å bidra til ny kunnskap eller med produktutvikling.

Hvor kan jeg jobbe?

Bioteknologi, biomedisin og molekylærbiologi er fagfelt der kompetansebehovet har økt markant etter tusenårsskiftet. Med ny kunnskap og nye metoder har det oppstått et behov både i statlig sektor, både innen helse og undervisning, og i det private markedet er kompetansen attraktiv med tanke på å utvikle salgbare produkter. 

Av Naturviternes medlemmer med utdanning i disse fagene, jobber de fleste i statlig sektor, i første rekke på universiteter og ved sykehus der jobben innebærer undervisning og forskning. Det finnes også en rekke private selskaper innen bioteknologi som både forsker og utvikler produkter innen fiskehelse, vaksiner og legemidler, diagnoser, reagenter, instrumenter og programvare. 

Som utdannet innen bioteknologi, molekylærbiologi, biomedisin eller biokjemi, kan du for eksempel bidra til å løse problemer i industrien, inkludert mat- eller fôrproduksjonen, utvikle medisiner, vaksiner og ernæringsprodukter eller jobbe med å øke ressursutnyttelsen i alt fra jordbruket og fiskeri til oljebransjen. 

Lønn

Innen disse fagene har Naturviternes medlemmer en medianlønn på 539 614 kroner (tall fra lønnsstatistikken 2018). 

Aktuelle bedrifter

Naturviternes medlemmer med bakgrunn innen bioteknologi jobber i bedrifter som:

 • Universitetet i Oslo
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • NTNU
 • Universitetet i Bergen
 • NMBU
 • Universitetet i Stavanger
 • Sintef
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Anti-Age og Smerteklinikken AS
 • Fylkeskommuner
 • Kommuner
 • bioMerieux
 • Fishguard AS
 • Genøk - Senter For Biosikkerhet
 • Havforskningsinstituttet
 • Høgskolen I Østfold
 • Kunnskapsdepartementet
 • Natur videregående skole
 • Nordiag ASA
 • Norges grønne fagskole Vea
 • NoriChick AS
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)
 • Photocure Asa
 • Pronova Biopharma Norge As
 • Tine
 • Vaccibody AS

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser

Ledige stillinger for naturvitere finner du her.