Plantevitenskap

Plantevitenskap

Et finere navn på en planteviter er en hortonom. Men hvor jobber egentlig en hortonom, og hvordan er arbeidsmarkedet?

Plantevitere, eller hortonomer etter mer akademisk nomenklatur, har kunnskap i mange ulike fagfelt som angår planter. Det er kun Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som tilbyr emnet i skrivende stund. 

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Som i de fleste andre naturvitenskapelige studier er matematikk, examen philosophicum og kjemi blant de første fagene, sammen med innføringsfagene i plantevitenskap og plantediversitet. Utover i studiet kommer temaer som inkluderer jord, mikrobiologi, plantefysiologi, plantebioteknologi og plantesykdommer. Hvilke fag du fordyper deg i kommer an på hvilken studieretning du velger; for eksempel grøntmiljø, urbant landbruk eller jord- og hagebruk.  

Det er flere aspekter ved planteproduksjon som er interessant for samfunnet. Matproduksjon og matforsyning er nasjonalt viktig, og både effektivitet og kvalitet i jordbruket avhenger av god kunnskap om plantene. Klimaendringene endrer forutsetningene for planteproduksjon, og kan gjøre forskning og rådgivning innen matproduksjon viktigere framover.  

Plantesykdommer øker også i omfang mer eller mindre i takt med klimaendringene, og ulike måter å drive på gir ulik risiko. Kunnskapen om plantenes egne forsvarsmekanismer og samspillet mellom ulike planter og mellom planter og insekter er viktig, blant annet for å bevare god matjord, holde sprøytemiddelbruken nede og ta vare på det biologiske mangfoldet som finnes både over og under bakken.  

I tillegg til mat, er mennesker opptatt av å ha planter som pynt både i vinduskarmen, på rekreasjonsarealer og i kulturlandskapet. Det kan bidra både til å berge insektene og folkehelsa.  

Hvor kan jeg jobbe? 

Norsk landbruksrådgivning på Ås er en arbeidsgiver med mye plantekunnskap blant sine ansatte, og er den største enkeltarbeidsgiveren blant hortonomer i Naturviternes medlemsmasse. Mattilsynet er en viktig aktør når det kommer til blant annet import av planter, plantevernmidler og plantesykdommer, og har derfor behov for solid plantefaglig kompetanse. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har også ansatt mange plantevitere, og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er en viktig aktør innen forskning og utvikling. I tillegg er både fylkesmannsembetet og kommuner aktuelt for mange.  

Private bedrifter og organisasjoner der vi har medlemmer med plantevitenskapelig bakgrunn inkluderer Norges BondelagGraminor, Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk, FAGUS, Felleskjøpet Agri, GartnerhallenNorgro, SagaplantStrand Unikorn, SINTEF og WSP Norge

Med plantevitenskap i sekken kan du også velge å satse på akademisk karriere ved å begynne på et ph.d.-program, eller du kan ta praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lektor

Lønn 

Innen biologi og biovitenskap er stillingene ofte sammenlignbare. Som medlem i Naturviterne kan du logge inn på Min Side for flere detaljer

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Fylkesmannsembetet 
 • Kommuner
 • Universiteter og høgskoler 
 • Norsk Landbruksrådgiving 
 • Mattilsynet 
 • Landbruksdirektoratet 
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
 • Graminor As 
 • Bondelagets Servicekontor 
 • Miljødirektoratet 
 • Statens Vegvesen 
 • Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk 
 • Emisoft AS
 • FAGUS 
 • Felleskjøpet Agri SA 
 • Gartnerhallen SA 
 • Midt-Telemark Landbrukskontor 
 • Norgro AS 
 • Overhalla Klonavlssenter AS 
 • Sagaplant AS 
 • Strand Unikorn AS 
 • Sweco Norge AS 
 • WSP Norge 

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser