Kjemi, naturvitere, kjemikere

Kjemi

Kjemi er et fagfelt som kan brukes til å studere klimaet eller bore etter olje, og er grunnleggende for både å produsere medisiner og miljøgifter. Her kan du bli bedre kjent med dine karrieremuligheter innen blant annet kjemi, biokjemi, industriell kjemi og miljøkjemi.

Kjemi fletter sammen mange ulike grener av naturvitenskapen. Faget handler om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. 

Jobbsituasjonen for naturvitere

I følge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 % av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 % arbeidsledige i sine registre i 2018. I følge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 % når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 % for fysiske og kjemiske fag, 16,8 % for biologiske fag og 17,4 % for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 % av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 %.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 % ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 %.

Fagfeltet forgrener seg i mange ulike retninger. Uorganisk kjemi dreier seg mye om mineraler, metaller og ikke-metaller, mens organisk kjemi handler om forbindelser med karbon.

Karbon eller ikke karbon – det er ikke en uvesentlig forskjell. Karbonatomer danner diamanter, grafitt og kull ved å binde seg til andre karbonatomer. Karbon er også livets sentrale element, ved å binde seg sammen med for blant annet oksygen, nitrogen og fosfor. Karbon er nøkkelingrediens i alt fra drivstoff til plast, og har en hovedrolle i klimaproblematikken. I utdanningsretningen som kalles biokjemi er det molekylære grunnlaget for liv i fokus. 

Industriell kjemi går mer inn i kjemisk prosessteknologi, materialteknologi og bioteknologi. Her handler det om energi, materialer, mat og medisiner, og overlapper mot blant annet bioteknologi og biomedisin.

Miljøkjemi handler om å se miljøutfordringer med kjemi-briller. Miljøkjemi handler blant annet om miljøgifter og hvordan de transporteres, akkumulerer og påvirker miljøet, hvordan kjemiske forhold i nedbørsfeltet og klimaet påvirker vannkvalitet og hvordan drivhuseffekten fungerer på molekylært nivå.

Mens kjemikeren vanligvis er en leder eller seksjonsleder med større ansvar på laboratoriet, jobber kjemiingeniørene i større grad med analyser og har mindre ansvar. 

Hvor kan jeg jobbe?

Som kjemiker er det kanskje ikke overraskende at mange jobber på laboratorier. I statlig sektor er undervisning ofte en del av hverdagen med universiteter som viktigste arbeidsgivere, mens det i private bedrifter forskes og utvikles for å skape salgbare produkter i markedsøkonomisk ånd. 

Kompetansebehovet innen industriell kjemi, bioteknologi, biomedisin og molekylærbiologi har økt markant etter tusenårsskiftet. Med ny kunnskap og nye metoder har det oppstått et behov både i statlig sektor, både innen helse og undervisning, i tillegg til i det private markedet. 

Av Naturviternes medlemmer med utdanning i disse fagene jobber de fleste i statlig sektor, i første rekke på universiteter. Det finnes også en rekke private bioteknologiselskaper som både forsker og utvikler produkter innen fiskehelse, vaksiner og legemidler, diagnoser, reagenter, instrumenter og programvare. Oljebransjen er også storforbrukere av kjemikalier. 

Lønn

Eksempler på aktuelle arbeidsgivere

 • Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
 • Videregående skoler og grunnskoler
 • Kommuner, fylkesmannsembeter og fylkeskommunen
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Havforskningsinstituttet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Carboline Norge AS
 • Cowi AS
 • Pronova Biopharma Norge AS
 • Seal Engineering AS
 • Sintef

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

 • hjelp med jobbsøkerprosessen
 • individuell tilbakemelding på CV og søknad
 • veiledning og råd før jobbintervjuet
 • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
 • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver
 • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU
 • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk
 • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser