Naturviternes strategi for Bionova

Naturviternes forslag for Bionova

Publisert: 10.03.2022

Bioøkonomien er klar for neste fase. Opprettelsen av Bionova er viktig for ny nærings- og industriutvikling i en sektor med stort potensiale. Naturviternes strategidokument for Bionova ser på muligheter innen sektoren og hvilket samfunnsoppdrag Bionova bør ha.

Regjeringen er nå i gang med arbeidet for å etablere Bionova og har åpnet prosessen for innspill til utformingen av Bionova.

Etableringen av Bionova er noe Naturviterne har jobbet for lenge, og Naturviterne har utarbeidet et strategidokument for Bionova, med forslag til mandat og finansiering av Bionova. Les strategidokumentet.

Naturviterne mener at Bionovas samfunnsoppdrag bør være:

  • Bidra til klimakutt hvert år 
  • Opprettelse av nye arbeidsplasser, industrier og næringer i hele landet
  • Øke veksten i norsk bioøkonomi
  • Øke eksport av norske produkter
  • Bidra til bærekraftig forvaltning av våre felles naturressurser

Naturviterne mener videre at Bionova kan finansieres av Co2-avgiften. Det vil støtte opp under avgiftens formål om redusert utslipp av klimagasser, som så kanaliseres direkte til Bionovas fond for grønn omstilling av samfunnet.

Fremover vil økt satsing på bioøkonomien være helt nødvendig. Globalt forventes det økende knapphet på biomasse, og tilgangen på plantemateriale som håndterer et klima i endring, er i seg selv et viktig forskningsområde for klimatilpassing.

Skal vi unngå en klima- og miljøkatastrofe må vi ifølge FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES) halvere utslippene av klimagasser og stoppe utryddelse av naturmangfold innen 2030. Det gir oss åtte år på å omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn basert på sirkulærøkonomi.

Norsk økonomi trenger flere bein å stå på fremover. På sikt skal fossile energikilder fases ut til fordel for fornybar energi, og inntektene fra olje- og gassektoren vil krympe. Bionova vil være et viktig verktøy for å utløse ny aktivitet og skape nye næringer og arbeidsplasser innen bioøkonomien.

Det haster det med å investere bredere enn vi gjør i dag. Forsking og utprøving mot utvikling av patenter og produksjonskjeder tar tid. Kompetanse som løfter oss fra råvareleverandør til eksportør av avanserte produkter må skje samtidig som nye markeder skapes. Ved å investere i bioøkonomien i dag, legger vi grunnlaget for økt produktivitet og lønnsomhet i framtiden.

Vi trenger å styrke forskning og næringsutvikling på tvers av ulike sektorer, rettet mot overordnede mål, slik som redusert forbruk og best mulig utnyttelse av tilgjengelig biomasse, redusert energiforbruk og nye produksjonsmetoder som fremmer sirkulærøkonomi.

Samtidig må vi bygge på det vi allerede har. Nye arbeidsplasser knyttet til skogsdrift, havbruk og landbruk i bygder og langs fjordene vil være kilder til økt verdiskaping og dessuten også god distriktspolitikk.

Naturviterne mener at Bionova bør være redskapet for å drive frem og styre utviklingen av norsk bioøkonomi i årene fremover.

Ved spørsmål om Naturviternes politikk for #grønt taktskifte og Bionova, ta kontakt med:

Samarbeidspartnere