Beredskapslagering av mat

Høringssvar til totalberedskapskommisjonen

Publisert: 19.09.2023

Det trengs bedre planer og samhandling, økt selvforsyning og lagerhold for å styrke totalberedskapen. Arbeidet med å planlegge for konsekvensen av klimaendringer og økte geopolitiske spenninger må starte nå.

Totalberedskapskommisjonen leverte sin NOU 2023:17 Nå er det alvor – rustet for en usikker fremtid i juni 2023. Kommisjonen har vurdert et stort omfang av tema, slik som for eksempel militær- og sivil beredskap, klimaendringer og naturfare, mat- og forsyningssikkerhet.

Flere av problemstillingene og temaene kommisjonen har vurdert berøre områder som Naturviternes medlemmer jobber med eller har kompetanse innenfor.

Naturviterne er enig i kommisjonens vurdering om at Norge må over fra en tilnærming til beredskap fra akkurat i tide-prinsippet («just in time») til føre-var-prinsippet («just in case»).

I høringen for den videre oppfølgning av kommisjonen arbeid har Naturviterne blant annet gitt følgende innspill og anbefalinger:

  • Naturviterne støtter kommisjonen anbefaling om økt selvforsyning og oppbygging av lagerhold for å styrke forsynsikkerheten som følge av geopolitisk usikkerhet og klimaendringer.
  • Naturviterne anbefaler en utredning for å vurdere om dagens landbruks- og matpolitikk støtter opp under forsyningssikkerhet på en god nok måte i dag.
  • Det er behov for mer kapasitet og ressurser til plan- og arealarbeid i kommunene, for å bedre håndtere bla. jordvern og arbeid med klimarisiko.
  • Naturviterne mener at det må utredes bredere hvilke innsatsfaktorer som bør inkluderes i beredskapslagre.
  • Forebyggende arbeid for å sikre vannkvalitet må prioriteres høyere. Det tar lang tid og er krevende å gjennomføre tiltak som forbedrer vannkvalitet om vannkvaliteten først blir forringet.
  • Naturviterne støtter kommisjonens anbefaling om å styrke Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) og andre sentrale virksomheters mulighet til å kartlegge faresoner og veilede kommunene.

Les innspillet i sin helhet.

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere