Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Ber departementet om en plan og oversikt over grå arealer

Publisert: 21.03.2024

Naturviterne har bedt klima- og miljøministeren og kommunalministeren om en oversikt og plan for gjenbruk av grå arealer. Kommunaldepartementet bekrefter at statistikk mangler.

I et brev sendt Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet har Naturviterne etterlyst en faglig definisjon av grå arealer og en oversikt over grå arealer.

Det er viktig at samfunnet fremover raskt evner å bremse tapet av viktig natur og produksjonsarealer for primærnæringene. Fremtidige utbygginger bør derfor i størst mulig grad skje i allerede forringet natur eller utbygde områder, også kjent som grå arealer.

Forbundsleder i Naturviterne, Morten Wedege, forklarer bakgrunnen for henvendelsen.

– Det eksisterer i dag ingen helhetlig kartlegging av grå arealer, noe som betyr at det er uklart hvilket potensiale det er for gjenbruk av arealer til ulike formål. Dette burde være en overkommelig oppgave å få på plass raskt, mener Wedege.

Bekrefter at det ikke eksisterer statistikk 

Den politiske nettavisen Altinget har omtalt brevet og bedt Kommunal- og distriktsdepartementet om en kommentar. Til Altinget bekrefter departementet at det ikke eksistere statistikk for grå arealer hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til Altinget skriver departementet videre:

– Det er likevel ingen tvil om at det mange steder er et betydelig potensial for bedre utnyttelse av denne typen lavt utnyttete arealer, og at dette kan bidra til å redusere nedbygging av for eksempel viktige natur- og jordbruksarealer. For kommuner som ønsker å oppnå arealnøytralitet, vil bedre utnyttelse av dårlig utnyttede arealer være en viktig strategi.

Kan bli en viktig ressurs i arealplanleggingen 

Trond Simensen, NINA (Foto: NINA)

Trond Simensen som er forsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) har tidligere arbeidet med problemstillingen i tilsvarende rapporter som det Naturviterne har foreslått. Grå arealer er en viktig ressurs i arealplanleggingen mener Simensen.

– Vi kan spare både natur og landbruksarealer ved å lokalisere utbygging til sterkt endret mark som ikke er i aktiv bruk i dag, eller ved å bruke disse arealene mer intensivt. En del grå arealer kan også være egnet til naturrestaurering eller til å etablere nye parker, grøntanlegg og friluftsområder. Men for å utnytte potensialet som finnes i grå arealer trenger vi både en godt faglig forankret definisjon, og et godt kart som viser hvilke arealer dette gjelder, utdyper Simensen

Han mener et slikt kart bør både inneholde informasjon om sentrale egenskaper ved arealene, og hvilken ny arealbruk de er egnet til.

–  En slik oversikt over grå arealer vil kunne bli et svært nyttig kunnskapsgrunnlag for både for næringsliv, myndigheter, eiendomsutviklere, arealplanleggere og naturforvaltere, avslutter Simensen.

Naturviterne har bedt om midler i statsbudsjettet 

I sitt innspill til statsbudsjettet har Naturviterne bedt om at det spesifikt settes av penger til utarbeidelse av en oversikt over grå arealer.  

Naturviterne ber i brevet om at det: 

  1. Utarbeides en faglig forankret definisjon av grå arealer.
  2. Utarbeides en oversikt over grå arealer i Norge.
  3. Utarbeides et estimat for gjenbruk av grå arealer til ulike formål.
  4. Utredes hvilke virkemidler (støtte- og insentivordninger) som kan bidra til økt areal-gjenbruk.
  5. Settes et konkret mål for gjenbruk av arealer.

Les brevet i sin helhet.

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post
Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post

Samarbeidspartnere