Støtter forslag for bedre kildesortering

Dagfinn Hatløy forbundsleder Naturviterne

Naturviterne deltok nylig på høringsmøte i Stortinget, Energi- og miljøkomiteen, om Une Aina Bastholms (MDG) representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi.

Representantforslaget fra Bastholm (Dokument 8:31 S(2017-2018)) lyder:
  1. Stortinget ber regjeringen pålegge kommuner og næringsaktører utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet.
  2. Stortinget ber regjeringen lage en forpliktende handlingsplan for kretsløpsøkonomi med mindre ressurssløsing i alle deler av samfunnet.

– En vinn-vinn-situasjon

– Både klima, miljø, næringsliv og forbruker vinner på dette, og det skapes et potensiale for grønn verdiskapning, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.
 
 
Hatløy understreker at lavest mulig produksjon av avfall må ligge i bunn for en mer bærekraftig samfunnsutvikling med mer effektiv ressursbruk. 
 
– Det innebærer å redusere mengden avfall, velge kvalitet når vi forbruker og produsere lavere andel produkter som er miljøskadelige eller vanskelig å gjenvinne. Videre må vi unngå å brenne det som kan gjenbrukes, og får å få til det må avfallet sorteres, sier forbundslederen. 
 
Det grønne skiftet er både et handlings- og holdningsskifte. Økt krav til mer utsortering og edlere bruk av våtorganisk avfall og plastavfall til materialgjenvining og gjenbruk, og minst mulig til deponering, kan bli et eksempel på det.
 

Naturviterne mener

Sirkulærøkonomi utgjør en viktig del av Naturviternes samfunnspolitiske plattform. Vi mener blant annet «Når ressursen er høstet må dens potensial utnyttes og biomassen må gjøre lengst mulig gjeneste i samfunnet før den forbrennes eller omdannes til energi … Lineær økonomi må erstattes med sirkulærøkonomi. Bruk og kast må erstattes av gjenbruk og ombruk.»
 
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere