Engabreen ved Svartisen er en viktig del av naturbasert turisme ved Helgelandskysten. Men den minker også som følge av klimaendringene.

Norsk arbeidsliv kan bidra til å løse natur- og klimakrisen

Vi har en klimakrise og en naturkrise som forsterker hverandre. De må sees og løses i sammenheng. Bærekraftig samfunnsplanlegging og verdiskaping har aldri vært viktigere, og må få betydning for hvordan vi håndterer arbeidslivet i framtiden. Grønne tariffavtaler med konkrete klima- og naturtiltak kan bli et helt livsnødvendig bidrag fra partene i norsk arbeidsliv.

Illustrasjonsfoto: Engabreen ved Svartisen er en viktig del av naturbasert turisme ved Helgelandskysten. Men den minker også som følge av klimaendringene. Foto: Torbjørn Hundere / Naturviterne

 

FNs naturpanel (IPBES) kom våren 2019 med den alarmerende rapporten som bl.a. beskrev  

 • at 85 % av verdens våtmarker er tapt.
 • at i løpet av de siste 50 årene er urørt natur på land og i havet halvert.
 • at én av åtte millioner arter er truet av utryddelse på kloden i dag.

FNs klimapanel (IPCC) sin rapport fra oktober 2018 slår fast at klimagassutslippene må halveres innen 2030. Med dagens utslippstakt vil temperaturen øke med rundt 0,2 C hvert år. Disse endringene gir svært alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur om ikke de stanses.

Grønne tariffavtaler kan bidra til et grønt taktskifte

Tariffavtaler er kunnskapsbasert, fordi det er partene selv som forhandler. Hva som kan gjøres i den enkelte bransje og virksomhet, vil bestemme hvordan den grønne omstillingen blir.

Tariffavtalene regulerer arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. De forhandles som avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening, eller en enkelt arbeidsgiver. Norge har i dag om lag 375 tariffavtaler. Det inkluderer ikke hovedavtaler og særavtaler, så det faktiske tallet er langt høyere.

Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. «Grunnloven» for arbeidslivet i Norge, Hovedavtalen, fikk Norge i 1935. Mange viktige samfunnsendringer er kjempet fram gjennom tariffavtaler som arbeidstid og medbestemmelse på arbeidsplassen. Nå er tiden inne til å løse nye samfunnsutfordringer. Partene i arbeidslivet har ansvar og mulighet for at vi lykkes med bidrag til å løse både klima- og naturkrisen.  

En grønn tariffavtale må inneholde konkrete klima- og naturtiltak på arbeidsplassene. Den må bli en del av avtaleverket mellom partene i arbeidslivet.

En grønn tariffavtale må bidra til bærekraftig verdiskaping, det betyr at den må lønne seg for både samfunnet, den enkelte, naturen og klima. Den vil bli et viktig verktøy for grønn omstilling av samfunnet. Ansatte og arbeidsgivere i sum sitter med mye kunnskap og stort engasjement for bærekraft og grønn omstilling. Grønne tariffavtale kan utløse potensiale i dette til konkret handling, både lokalt og nasjonalt.

Hovedavtalen i kommunesektoren (KS området) ble endret fra 1. januar i år. Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her står det nå at:

«Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Det er viktig at klima-, miljø- og naturmangfold er en del av de temaene hvor det praktiseres medbestemmelse, så i forbindelse med fremtidige forhandlinger om endringer i alle hovedavtaler.

Vi har her eksempler på tiltak som tillitsvalgte kan fremme lokalt:

 • Bærekraft i verdikjedene, innkjøp, miljøstandarder og sirkulære innkjøp
 • Krav om natur- og klimavennlig drivstoff til transport og oppvarming
 • Redusere matsvinnet
 • Krav til bærekraftig plassering av pensjonsmidler
 • Grønn kompetanseutvikling
 • Arbeidstid for å fremme bruk av tog og buss
 • Belønne kollektive tjenestereiser
 • Bonusordninger rettet inn mot redusert klimaavtrykk
 • Overskudd i bedriften brukes til grønn omstilling

Medvirkning fra fagforeninger og ansatte vil bli avgjørende for å lykkes med å få støtte til nødvendige omstillinger som må til for å sikre bærekraft, livskvalitet og grønn verdiskapning. Sosial og geografisk byrdefordeling av samfunnsendringene blir også en avgjørende suksessfaktor.

Norge har et godt lager av tillit mellom partene i arbeidslivet. Det organiserte og regulerte arbeidsliv er en avgjørende kapital for tillits-Norge. Det gir et godt utgangspunkt for oppslutning om grønn og bærekraftig omstilling av samfunnet.

For vi må redusere klimautslippene, bevare naturmangfoldet og jobbe proaktivt med klimatilpassinger. For å få til det trengs det et formidabelt grønt taktskifte også i norsk arbeidsliv.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere