Bli medlem i Naturviterne

Naturviternes lønnspolitikk

Naturviterne mener at den enkeltes lønn skal gjenspeile kompetanse, innsats, ansvar og oppnådde resultater. Her kan du lese mer om hva vi legger til grunn i vår lønnspolitikk.

Tariffpolitisk plattform

Vedtatt av Naturviternes landsmøte 11. mars 2021

Lønnsfastsettelse og lønnsutvikling

 • Den enkeltes lønn skal gjenspeile vedkommendes utdanning, kompetanse, innsats, ansvar og oppnådde resultater.
 • Arbeidstaker skal tilbys lønnssamtale, der vedkommende får anledning til å diskutere lønnsspørsmål og lønnsutviklingsmuligheter med sin nærmeste overordnede.
 • Alt arbeid skal betales.
 • Lønn skal som en hovedregel forhandles lokalt mellom likeverdige parter.
 • Dersom arbeidstaker har særlig uavhengig stilling og ikke har krav på overtidsbetaling, skal dette gjenspeiles i vedkommendes grunnlønn.

Lokal lønns- og personalpolitikk

 • I hver enkelt virksomhet skal partene i samarbeid utarbeide en lønns- og personalpolitikk.
 • Arbeidsgiver skal holde nødvendig utstyr til utøvelse av arbeidet. Dersom det er hensiktsmessig at arbeidstaker stiller med eget utstyr skal dette kompenseres for fullt ut.

Full lønn under sykdom og foreldrepermisjon

 • Arbeidstaker skal ha full lønn under sykdom, foreldrepermisjon og omsorgspermisjon.

Arbeidstid

 • All tid arbeidstakerne står til arbeidsgivernes disposisjon, herunder nødvendig reisetid, skal regnes som arbeidstid.
 • Forventning til tilgjengelighet, og grensen mellom arbeid og fritid, må avklares lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Om nødvendig drøftes dette med tillitsvalgte.
 • Dersom arbeidstaker er unntatt fra hovedreglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, skal arbeidsgiver på forespørsel gi en skriftlig begrunnelse for dette.

Fleksibelt og inkluderende arbeidsliv

 • Personalpolitikken i virksomheten skal være livsfaseorientert, og legge til rette for fleksible arbeidstidsordninger tilpasset individuelle behov.
 • Partene i virksomheten skal arbeide for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv.

Kompetanse- og karriereutvikling

 • Arbeidsgiver skal legge til rette for kompetanseutvikling som for eksempel etter- og videreutdanning, hospitering, faglig oppdatering og mulighet for annet arbeid internt eller eksternt.
 • Lønnspolitikken skal beskrive alternative karriereveier for tilsatte som ønsker en utvikling i arbeidsforholdet mot større ansvar, mer krevende oppgaver og bedre lønnsbetingelser uten å måtte søke lederstillinger.

Pensjon

 • Arbeidsgiveren skal gjennom tariffavtale sikre at de ansatte deltar i tjenestepensjonsordning, og ha medbestemmelse når det gjelder:
  • nivå på pensjonsytelse
  • type pensjonsordning
  • endringer i pensjonsordningen
 • Alle arbeidstakere skal være omfattet av en AFP-ordning.

Yrkesskadeerstatning

 • Arbeidstaker skal holdes økonomisk skadesløs ved sykdom, skade eller lyte som pådras under arbeid eller aktivitet for arbeidsgiveren i arbeidstiden.
 • Arbeidsgiveren skal sørge for at ansatte er forsikret under alle reiser i arbeidsgivers tjeneste, samt på vei til og fra jobb.

Utøvelse av tillitsverv

 • Tillitsvalgte skal få fri med lønn til utøvelse av vervet.
 • Tillitsvalgte skal få kompensert reisetid og dekket nødvendige reisekostnader knyttet til utøvelse av vervet på lokalt nivå.
 • Tillitsvalgtarbeid skal anses kompetansegivende og skal telle positivt i lønnsforhandlinger.

Grønne tariffavtaler

 • Tillitsvalgte skal ha medbestemmelse når det gjelder bærekraftig utvikling av virksomheten.
 • Partene skal drøfte og arbeide for lokale løsninger for å redusere natur- og klimaavtrykket.

Kontaktperson

Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post
Ingvild Irgens-Jensen
Ingvild Irgens-Jensen Advokat
408 78 008
Se e-post
Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post

Fant du det du lette etter?