Bionova må bli statens nye redskap for en offensiv satsning på bioøkonomi.

Vestre balanserer det grønne skiftet på ett bein

Skal vi lykkes med å skape de nye grønne arbeidsplassene før karbonbudsjettet er tømt, trengs det mer enn grønne vekstlån og lovnader om havvind fra næringsministeren.

Bionova må bli statens nye redskap for en offensiv satsning på bioøkonomi. Det statlige organet ble opprettet etter budsjettforliket i november. Nyskapningen fikk da et formål som inkluderer nye arbeidsplasser i bioøkonomien og innføring av sirkulærøkonomi, ved siden av klimakutt i landbruket.

Samfunnet må igjennom en omfattende omstilling for å unngå en klima- og miljøkatastrofe. FNs klimapanel og naturpanel er tydelig på at klimagassutslippene og tapet av naturmangfold må halveres innen 2030.

Det gir oss åtte år på å omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn basert på sirkulærøkonomi, oppnå arealnøytralitet og øke restaureringen av natur med høyt karbonopptak. For å nevne noe. Dette skal skje samtidig som behovet for energi og naturressurser øker.  

Globalt forventes det økende knapphet på biomasse. Klimaendringene øker intensiteten i tørke og flomperioder og truer matsikkerheten. Korn- og matplanter som håndterer et klima i endring, er blitt et viktig forskningsområde.

Potensialet for nærings- og industriutvikling innen bioøkonomien er stort. Omsetningen for de tradisjonelle biobaserte næringene i Norge er rundt 350 milliarder kroner. SINTEF har anslått at en firedobling i verdiskaping og en økning opp mot 90 000 arbeidsplasser i 2050 er mulig.

Regjeringen har vist vilje til nytenkning med ambisjoner for blant annet havvind og karbonfangst, og næringsminister Jan Christian Vestre har satset noen milliarder på grønne vekstlån. Det er bra, men norsk økonomi trenger flere bein å stå på fremover. 

Nye arbeidsplasser knyttet til skogsdrift, havbruk og landbruk i bygder og langs fjordene vil være kilder til økt verdiskaping og god distriktspolitikk.

Ved å investere i bioøkonomien i dag, legger vi grunnlaget for økt produktivitet og lønnsomhet i framtiden. Opprett derfor Bionova-fondet for norske arbeidsplasser og fremtidige generasjoner. Dagens fossilinntekter kan skape fremtidens arbeidsliv om vi kanaliserer midlene riktige. Vi må øke innsatsen i andre sektorer for å sikre en trygg og styrt omstilling av norsk økonomi på veien mot karbonnøytralitet.
 

Morten Wedege, forbundsleder

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Dagsavisen 07. april 2022  

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere