Blir dedikerte fagfolk i Statens vegvesen forvist i vegflyktighet, spør Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne

Vegfolk på vandring?

Blir dedikerte fagfolk i Statens vegvesen forvist i vegflyktighet? Det kan leses slik av mediaoppslag om at 1650 ansatte «mister» jobben. Bildet er heldigvis annet, men ansatte føler uro for om de har jobb og hvor i framtiden.

Samferdselssektoren har gjennomgått en rekke reformer de siste årene, inkludert omfattende prosesser som berører Statens vegvesen. 16. januar leverte Statens vegvesen en utredning til Samferdselsdepartementet om fremtidig organisering. Etaten anbefaler å gå fra dagens regionstruktur til en divisjonsstruktur. Dvs organisere seg i fagområder i stedet for etter geografi.

Regionreformen, der administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkene, innebære en betydelig reduksjon av ansatte i etaten. Statens vegvesen selv og Naturviterne som fagforening, har vært negative til planlagte overføring av vegoppgaver til fylkeskommunene. Det er nå vedtatt av Stortinget. Da har det vært naturlig at Statens vegvesen gjennomgår sin organisering. Opprettelsen av Nye Veier AS har også vært en driver i endringer av Statens vegvesen senere år.

Finans- og Samferdselsdepartementet har gjennomført en områdegjennomgang av Statens vegvesen. Rapporten mener det er et betydelig effektiviseringspotensial, og at det er nødvendig med omfattende tiltak for å kunne ta ut dette potensialet. Om det er vegfaglige og regionalpolitiske argument, eller de tunge lover og modeller i Finansdepartementet som er tillagt størst vekt, er det lov å spørre seg om.

Forslag om endringer har mange gode intensjoner, vi tviler ikke på det:

  • mer effektiv styring
  • klarere ansvar og roller
  • mål om innsparing og «mer veg for pengene»
  • god økonomistyring i hele etaten
  • å drive og legge til rette for innovasjon og utvikling.

Statens vegvesen vil i neste fase av arbeidet utrede spørsmålet om lokalisering av enheter.

Det vil fortsatt være behov for lokal tilstedeværelse rundt i landet for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver, men rapporten konkluderer med at «uavhengig av organisatorisk modell vil digital tjenesteutvikling og opphør av fylkesvegoppgaver innebære behov for færre tjenestesteder».

Flere vegansatte føler seg kanskje for tiden plassert i midtrabatten? Hvilken veg skal de følge eller krysse, og hvilken side skal de velge? Skal de ha is i magen å satse på å bli en del av overføringen av fagfolk til fylkeskommunen, eller skal de satse på en framtid i et endret Statens vegvesen? Der det nå er uklart hvilke regionskontor som blir værende eller ikke. Eller skal de se etter jobb i andre offentlige etater eller private konsulentfirma? Selv om det i stat er avtalte rettigheter for ansatte om fortsatt jobb, har den enkelte flere dilemma å ta standpunkt til i disse dager. I sum er det risiko for å oppleve kompetanseflukt fra Vegvesenet og at fylkeskommunene ikke får tak i de fagfolk de trenger for å gjøre sin jobb. Hvordan går det da med målet om mer samferdsel og veg for pengene?

Vegvesenet er i dag mer desentralisert enn det vi risikerer samferdselsavdelingene hos de nye fylkeskommunene vil bli. I flere lokalsamfunn som f. eks Bodø, Molde, Leikanger og Lillehammer er det nå usikkerhet knyttet til om de risikerer å miste viktige kompetansearbeidsplasser. Det er viktig for fagmiljø, de ansatte og løpende produksjon, å få dette avklart så raskt som mulig.

Flere tillitsvalgte etterlyser mer og bedre involvering i arbeidet med framtidig organisering av Vegvesenet. Manglende ansatt involvering kan skyldes delvis stramme tidsrammer, men mye at prosessen er svært politisk styrt.

For Naturviterne som fagforening og våre medlemmer, og samfunnsoppdraget til Vegvesenet, blir det viktig å beholde og bygge sterke fagmiljø, sikre god geografisk og lokalpolitisk kunnskap i etaten hos de ansatte, og sikre en sterk kultur for tverrfaglighet i vegsektoren. En tverrfaglighet og læringskultur som har gitt oss verdens beste trafikksikkerhet og nedgang i drepte og alvorlig skadede i trafikken. Skal det fortsatt leveres i forhold til nullvisjonen, må ikke etablerte kompetansemiljøer i Statens vegvesen splittes opp. Enten de er i Leikanger, Bodø, Lillehammer, Arendal, Molde eller andre steder.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere