Naturviterne-medlem har fått rett til å redusere sin arbeidstid med 40 %.

Vant frem i sak om redusert arbeidstid

Naturviterne-medlem har fått rett til å redusere sin arbeidstid med 40%. Saken ble ført av Naturviterne i Tvisteløsningsnemda.

Vi presenterer ikke navn på medlem eller arbeidsgiver, og saken ble ført av Ingvild Irgens-Jensen, advokatfullmektig i Naturviterne (bildet)

Medlemmet har fylt 67 år og hadde dermed som utgangspunkt rett til redusert arbeidstid etter arbeidsmiljøloven.

  • Spørsmålet i saken var om reduksjonen kunne gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften og om arbeidsgiver derfor kunne nekte reduksjon av arbeidstiden.

Naturviterne anførte at hver enkelt søknad om redusert arbeidstid må vurderes konkret og individuelt. Manglende lønnsomhet ved redusert arbeidstid generelt utgjør ikke i seg selv en vesentlig ulempe for virksomheten. Arbeidsgiver er en stor virksomhet med god økonomi. Det var dessuten allerede gjort nødvendige tilpasninger i arbeidstakers arbeidsoppgaver slik at en arbeidstidsreduksjon ikke ville ha negative konsekvenser for andre arbeidstakere i virksomheten.

Rett til redusert arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) fastsetter at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføre uten vesentlig ulempe for virksomheten. Det er arbeidsgiver som må dokumentere at arbeidstidsreduksjonen medfører en vesentlig ulempe for virksomheten og det må foretas en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Avtale om redusert arbeidstid inngås for en begrenset periode. Når perioden er over har arbeidstaker rett til å gå tilbake til opprinnelig arbeidstid. En avtale om redusert arbeidstid er noe annet en avtale om redusert stilling.

Arbeidsgiver mente at en reduksjon i arbeidstiden med 40 % ville medføre en vesentlig ulempe for virksomheten. Virksomheten er avhengig av å ha fokus på kostnader og marginer, herunder den enkelte medarbeiders lønnsomhet, for å kunne forsvare en god drift. Etter bedriftens beregninger ville det ikke være lønnsomt å ha en medarbeider ansatt med mer enn 25 % redusert arbeidstid.

Nemnda kom til at arbeidsgiver ikke hadde gjort det sannsynlig at en reduksjon av arbeidstiden medførte vesentlig ulempe for virksomheten. Det ble lagt vekt på at vårt medlem hadde behov for redusert arbeidstid på grunn av alder, at hen er fleksibel med hensyn til hvordan reduksjonen gjennomføres, at reduksjonen gjelder for en begrenset periode og at det allerede var gjort nødvendige tilpasninger i arbeidstakerens arbeidsoppgaver slik at arbeidstidsreduksjonen ikke ville ha negative konsekvenser for bedriftens øvrige medarbeidere.  Nemnda uttalte også at selv om arbeidstidsreduksjonen skulle medføre et visst lønnsomhetstap for bedriften, var dette ikke tilstrekkelig for å si at ulempene ved arbeidstidsreduksjonen var vesentlige.

Tvisteløsningsnemnda

Etter arbeidsmiljøloven kan visse tvister avgjøres i Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre tvister etter arbeidsmiljøloven. Følgende saker behandles av nemnda:

  • rett til å bli fritatt for overtidsarbeid eller nattarbeid
  • rett til redusert eller fleksibel arbeidstid
  • rett til permisjon
  • fortrinnsrett for deltidsansatte

Nemndas avgjørelser kan ankes til domstolene innen 8 uker etter nemndas avgjørelse. Deretter har nemndas avgjørelse virkning og kan fullbyrdes som rettskraftig dom.

Tvisteløsningsnemndas avgjørelser kan bringes inn for domstolene innen 8 uker etter at Tvisteløsningsnemnda har avgjort saken. Arbeidsgiver har i denne saken valgt å innrette seg etter Tvisteløsningsnemndas avgjørelse og nye retningslinjer for rett til redusert arbeidstid drøftes for tiden med bedriftens tillitsvalgte.

Natruviternes medlem er glad for at Tvisteløsningsnemnda bekreftet tolkningen av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vedkommende synes likevel det har vært vanskelig at en måtte gå så langt som å bringe saken inn for nemnda. Arbeidsgiver hevder at jeg som seniormedarbeider ikke er lønnsom for bedriften. Seniormedarbeidere har bred erfaring som gir større forståelse i kompliserte saker. Det bør være verdifullt for arbeidsgiver.

— Det er et klart uttalt politisk mål at arbeidstaker skal stå lenger i arbeid og de nye pensjonsreglene legger opp til dette. Arbeidsgivere må ta dette inn over seg og legge til rette for at dette målet kan nås, sier sier Ingvild Irgens-Jensen som førte saken for Naturviterne.

Laster kommentarfelt ..

Lenker

Lenker

Samarbeidspartnere