Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder Naturviterne

Statsbudsjettet: – Det trengs vesentlig mer til klimatilpasning!

— Skal kommunene makte å forebygge naturskader som vil komme som følge av klimaendringene, hadde vi forventet ennå større satsing på dette området, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Regjeringen holder omtrent samme nivå som inneværende år på bevilgning til NVE sitt arbeid med forebygging av flom- og skredskader med 349 millioner kroner. Nye 8 millioner kroner skal gå til flere stillinger som skal håndtere urban hydrologi og overvann i tettbygde strøk. Her er rådgivning og veiledning til kommunal arealplanlegging sentralt. 

— Det er selvsagt positivt at det er gjennomslag for å satse på ny kunnskap og kompetanse om overvann og ny kartlegging av mindre vassdrag, men det trengs ennå mer skal det monne i årene framover, sier Hatløy. — Det trengs ytterligere budsjettmidler til mer og raskere kartlegging av fareområder. Mange vassdrag i mange kommuner mangler fortsatt kunnskap og flomkart.

Hatløy påpeker at vi har dårlig tid. — Det er svært kostbart for storsamfunnet å vente med flom- og skredsikring. Det gir stor samfunnsnytte å forebygge. God kompetanse og kapasitet på arealplanlegging i kommunene og NVE, og kunnskap om naturbaserte løsninger for å håndtere klimaendringer og naturfarer blir avgjørende framover. 

Naturviterne mener det er urovekkende at Miljødirektoratet får reduksjon i sine bevilginger som innebærer et kutt på 0,3 prosent. Direktoratet er Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende fagorgan innen klima, naturforvalting, forurensing og friluftsliv. Dette er en sak Naturviterne vil prioritere i kommende høringer av statsbudsjettet. Arbeidet som Miljødirektoratet utfører er en forutsetning for å få gjennomført nasjonal klima- og miljøpolitikk.

Dette er viktig å ta inn over seg på en dag der FN-rapporten om klima ble lagt fram. Den forteller at både natur og mennesker har hastverk med å tilpasse seg et 1,5 graders mål:  FNs klimapanel «IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C»

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere