Statlige arbeidsplasser: JA til nye – NEI til flytting!

Naturviterne vil rose regjeringen for sine ambisjoner om å legge nye statlige arbeidsplasser til andre storbyer og bygdebyer. Vi er derimot ikke like positive til å flytte ut eksisterende etater av åpenbare grunner for den berørte arbeidstaker og samfunnskostnaden.

 

Statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. Hvor mange er ennå usikkert. Dette er både et spørsmål for de forestående utredningene og en politisk beslutning, men ambisjonen er lagt. Utflyttingen av statlige arbeidsplasser føyer seg inn i den etterhvert lange rekken av statlige omstillinger initiert av den sittende regjeringen.

Naturviterne vil rose regjeringen for sine ambisjoner om å legge nye statlige arbeidsplasser til andre storbyer og bygdebyer. Dette er ett viktig bidrag til å skape vekst og aktivitet i hele Norge. Vi har medlemmer over hele landet, og slike arbeidsplasser vil være viktige for å utvide yrkeskarrieren for akademikere i distriktene. I tillegg vil det tiltrekke seg ny akademisk arbeidskraft. Vi er derimot ikke like positive til å flytte ut eksisterende etater av åpenbare grunner for den berørte arbeidstaker og samfunnskostnaden. 

Vebjørn Knarrum, forbundsleder, Naturviterne

Naturviterne er opptatt av at omorganiseringer inklusive flytting av eksisterende statlige virksomheter må være et svar på endringer i omgivelsene og/eller et virkemiddel for å forbedre måloppnåelse og ressursutnytting.  Omorganisering kan komme som følge av bl.a. nye oppgaver, nye prioriteringer, endringer i målstruktur, eller behov for å kombinere virkemidler på nye måter.

Fordi det koster mye å foreta slike endringer, må vi forvente at arbeidsgivers beslutninger om organisering så langt som mulig skal være kunnskapsbasert. Vi mener derfor at vedtak om utflytting av eksisterende arbeidsplasser som hovedsakelig bygges på valgkampløfter og politisk hestehandel, ikke kan regnes for ansvarlig arbeidsgiverpolitikk overfor de berørte ansatte.

Vi vet at omstillingsprosesser er tid- og energikrevende, og flytter fokus bort fra de oppgaver og oppdrag virksomheten har. Riksrevisjonen påpekte i 2004 at gevinsten ved omorganiseringer gjerne blir overvurdert, mens kostnadene blir undervurdert. For mange kan omstillingsprosesser medføre usikkerhet for fremtiden, og dermed også for hele familien som er avhengig av trygghet og stabilitet.

I hvor stor grad man opplever negative effekter med en omstillingsprosess avhenger selvfølgelig av flere ting. Hvordan prosessen drives er ofte avgjørende for å lykkes. God informasjon og reell medbestemmelse er helt avgjørende suksesskriterier. Omfanget av omstillingen er også avgjørende. De omstillinger som medfører at noen må slutte i jobben sin, eller flytte til et nytt sted, er erfaringsmessig mye mer krevende å gjennomføre. Og det er det sistnevnte som nå er varslet.

Opp mot 1000 arbeidsplasser skal ut fra Oslo. Retten og plikten til å følge sine arbeidsoppgaver i staten indikerer at her er det mange familier som nå må flytte. For noen vil dette være en spennende mulighet, men for svært mange vil det ikke være aktuelt å flytte med stillingen, og man vil derfor se seg om etter en ny jobb.

Det at arbeidstakere skifter jobb er ikke noe nytt eller kontroversielt, men for en virksomhet kan det være svært alvorlig om man mister mye av den kompetansen erfarne arbeidstakere har hatt. Asplan Viak ble i 2009 engasjert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet til å evaluere flyttingen av syv statlige virksomheter ut fra Oslo. Evalueringen viser at frafallet av medarbeidere for disse syv virksomhetene var på 75 – 90 prosent. Dette gjelder tap av systemkompetanse, kulturell kompetanse og ikke minst den rent faglige kompetansen på veien fra gammel til ny arbeidsplass. Denne kompetansen vil det selvfølgelig være mulig å erstatte og bygge opp igjen på sikt, men man risikerer/ofrer en del på veien. Dette offeret kan man ta om det som bygges opp igjen i den andre enden oppfyller de mål man har satt seg.

Men vi må akseptere at regjeringen styrer organiseringen av statsforvaltningen til enhver tid. Vi oppfatter meldingen slik at ikke at alle kort er ferdig lagt. Det skal utredes nærmere hva som vil være mulig å oppnå. Vi håper dette blir tilfelle i denne runden, og at det ikke munner ut i en skinnprosess.

Naturviterne forutsetter at involvering og reell medbestemmelse følger HA-avtalen. Utfallet må bli optimalt for de berørte arbeidstakerne! Naturviterne vil være involvert, og i så måte en ansvarlig part.

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere