Myr i Arådalen (Wikimedia commons)

Stadig full forvirring om myra!

Nydyrking av myr blir forbudt, igjen. Bygging på myr og salg av torv er lov. Stortinget må snart klare å samle seg om en helthetlig håndtering av myra.

I forhandlingen om revidert statsbudsjett fikk SV gjennomslag for et forbud mot nydyrking av myr. Eller mer korrekt, de har fått gjennomslag for en lov som opphever forbudet mot nydyrking av myr. Forvirra? Du er ikke alene.

Lovverket rundt hva som er lov og ikke lov når det kommer til myra er fragmentert. Hva de ulike partiene mener er også uoversiktlig. La oss ta reglene for myra først.

Det finnes ingen egen myrlov. Nydyrking av myr, altså at bonden gjør om myra til matjord, reguleres gjennom en forskrift til jordlova. Det er denne forskriften som nå skal endres.

Salg av torv fra myr på butikker og hagesentre er ikke forbudt i dag. Men Miljødirektoratet har nylig anbefalt et forbud. Enten som forskrift til jordlova eller forurensningsloven. Det vil være mer treffsikkert enn avgifter, mener Miljødirektoratet. Forslaget ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet.

Bygging på myr er derimot lov. Hvor vi kan bygge reguleres i plan- og bygningsloven. Den loven sier ingenting spesifikt om myr. Det er kommunen som er arealmyndighet, og bygging på myr kan hindres eller tillates.

Plan- og bygningsloven ligger under Kommunal- og distriktsdepartementet, som Sigbjørn Gjelsvik (Sp) styrer. Bevaring av myr og våtmarksområder er særs viktig for å redusere klimagassutslipp, håndtere et klima i endring og naturmangfold. Men det er altså ikke klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) som rår over myra.

Barth Eides forgjenger, Sveinung Rotevatn (V), var også særs bekymret for myra, og ønsket strengere regler og sterkere beskyttelse av myr. Det var i 2020. I mellomtiden forsvinner myra bit for bit.

I dag kan man i alt for stor grad bygge på myra og selge myra som torv. Kun det å dyrke mer mat på myra blir forbudt. Hos Naturviternes medlemmer hos statsforvaltere og i kommunene ristes det på hodet. Skal ikke lovgiver snart klare å samle seg om noe overordnet, gitt all kunnskapen vi har om viktigheten av å bevare myr- og våtmarksområder?

Det skal sies at det jobbes med saken. Miljødirektoratet har fått et oppdrag om å utrede et forbud om nedbygging av myr, som konkret forslag til lov- og forskriftsendringer.

Det er på tide at partiene på Stortinget får prioriteringene sine i orden og sørger for sterkere rettsvern for myra. Enten det gjelder salg av torv, nybygging eller nydyrking.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått en lovfesting hvor søknader om både nydyrking og nedbygging av myr kun kan skje gjennom en helhetlig plan godkjent av kommunen. Det var i sin tid Ap, med støtte fra Sp og FrP, som derfor opphevet forbudet mot nydyrking. Ap mente det trengtes et mer helhetlig forslag. Det er denne opphevelsen av forbudet SV har reversert.

Det er ikke første gang det er myrbråk. Da Erna Solberg i 2019 gikk sammen med SV om et forbud mot nydyrking ble det rabalder. Både SP og bondeorganisasjonene var i harnisk og mente forslaget ville ramme landbruket hardt.

Naturviterne mener norsk matproduksjon fortjener bedre vekstvilkår enn det muligheten til nydyrking av myr utgjør. Nedbygging av matjord, fraflytting og økonomiske rammebetingelser truer landbruket i langt større grad. Myra har blitt en kasteball i et annet og mye større spill.

Myra trenger snart hjelp fra et høyere nivå. Flere miljøorganisasjoner samlet seg nylig om et felles innspill til oppfølging av naturavtalen fra Montreal. Ett av forslagene er å endre plan- og bygningslovens formål, slik at naturmangfold synliggjøres som et av de viktigste hensynene og premissene loven skal ivareta. Det er et godt forslag.

Det er på tide at partiene på Stortinget får prioriteringene sine i orden og sørger for sterkere rettsvern for myra. Enten det gjelder salg av torv, nybygging eller nydyrking.

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Dagsavisen 2023.06.29


Naturviterpodden

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere