Naturviterne: Sjarkflåten er viktig for bosetting og verdiskaping langs kysten

Sjarkflåten er viktig for bosetting og verdiskaping langs kysten

Naturviterne har sendt høringssvar i forbindelse med sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til hvilke rammebetingelser den minste fiskeflåten bør ha i fremtiden.

Sjarkflåten er viktig for bosetting og verdiskaping langs kysten. Dette fiske er en viktig del av et økologisk, økonomisk og sosial bærekraftig fiske med lange og viktige tradisjoner, mener Naturviterne.

Med sitt høye antall fartøy og spredte eierskap har sjarkflåten en viktig distriktspolitisk funksjon. Flåtegruppen er viktig for unge fiskere å komme seg inn i næringen.

Naturviterne vil understreke at god kunnskapsbasert ressursforvaltning er avgjørende for stabilt godt fiske og verdiskaping. Ressurser og kapasitet til forskning og god faglig forvaltning er en forutsetning for fortsatt bærekraftig høsting av våre nasjonale fiskeressurser.

Felleskapets eie av fisk og vern av matjord må grunnlovfestes

Resolusjonen som ble vedtatt på Naturviternes landsmøte 15. mars 2017 er lagt ved høringssvaret:

Felleskapets eie av fisk og vern av matjord må grunnlovfestes

Felleskapet sin råderett, klok forvaltning og spredt eierskap til naturressursene har bygd det Norge vi kjenner i dag. Vi trenger grunnlovfestet vern av fisken i havet og matjorda.

Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Kun 3 % av landarealet i Norge er dyrka jord, og bare 1/3 av dette er egna til matkornproduksjon. Dyrka jord må forvaltes som fellesskapet sin ressurs, slik at det sikrer nasjonal matproduksjon i dag og for framtidige generasjoner.

Havressursloven skal sikre fisken i fellesskapet sitt eie:

«§ 2 Retten til ressursane - «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»

Enkeltpersoner eller selskaper kan i utgangspunktet ikke gis evigvarende fiskekvoter. Dette er likevel under sterkt press av praksis og sedvane, der et fåtall personer får hånd om store fiskekvoter og fellesskapets øvrige marine ressurser. En praksis over en rekke år har gitt et system med omsetning av kvoter sammen med fartøy. Dette truer kystflåten, fiskeleveranser, foredling på land lokalt og muligheten for rekruttering for unge fiskere. En fastslåing av havressurslova i Grunnloven vil forplikte politikere mer på vegne av fellesskapet.

Fortsatt god samfunnskontroll av naturressursene, både i sjø og på land, er nødvendig for verdiskaping i hele landet og for et grønt skifte som kommer hele befolkningen til gode.

Grunnlovfestet vern av fisken i havet og matjorda er nødvendig for å sikre dette.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere