Naturviterne arrangerte nylig workshop med tillitsvalgte i forbindelse med høringssvaret til fylkeskommunenes nye arbeidsoppgaver.

Regionreformen: Naturviternes høringssvar

Samfunnet endrer seg raskt. Alle typer virksomheter, fagmiljø og enkeltpersoner omstiller seg. Vi må styrke det som fungerer bra i dag, og samtidig utvikle nye måter å løse oppgaver der det trengs. Dette har vært en viktig rettesnor i arbeidet med Naturviternes høringssvar på forslag til oppgaveendringer til fylkeskommunene.

Bilde: Merete Skaug, generalsekretær, og Dagfinn Hatløy, forbundsleder, sammen på workshop med tillitsvalgte i forbindelse med høringssvaret til fylkeskommunenes nye arbeidsoppgaver.

Høringssvaret har vært behandlet av Hovedstyret og tillitsvalgte i berørte virksomheter i Naturviterne.

Bakgrunn:

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene la fram sitt forslag i februar, og har nå vært på høring. Forslaget innebærer totalt overføring av omtrent 4760 statlige arbeidsplasser fordelt på landets elleve fylker.

Fagforeningen Naturviterne har både offensive og defensive interesser i saken. En del medlemmer kan miste sine oppgaver og fagområde hos en arbeidsgiver, andre kan få nye oppgaver der de jobber i dag.

Vi representerer særlig fagområdet klima, miljø og naturressurser der kompetanse innen høyere naturvitenskapelige fagområder står sentralt. Her har vi fagfolk hos Fylkesmannen, Statens vegvesen, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, og indirekte berørt er medlemmer i kommunenes forvaltning Vi mener det må være en målsetting å styrke kompetansemiljøene totalt. Styringssystemet må styrkes, hvordan ressursene blir brukt, hva som rapporteres og hvilke resultater som oppnås. Hva tjener demokrati og en bærekraftig samfunnsutvikling best?

Det er avgjørende at ansatte blir behandlet på en ordentlig måte og at man følger de spilleregler og avtaler som er i arbeidslivet. Ekspertutvalget har i liten grad fokusert på dette i sine forslag. Selv om dette ikke har vært deres oppgave, berører forslagene direkte mange ansatte i offentlig sektor. Som fagforening er det vår oppgave å ivareta et godt samarbeidsklima og sikre arbeidstakernes medvirkning når oppsigelser kan bli resultatet. Enkelte oppgaveflyttinger vil nok defineres som virksomhetsoverdragelser, men langt fra alle vil bli vurdert som dette. Her er det svært viktig å få avklaringer så tidlig som mulig når vedtak om oppgaveendringer blir gjort.

Stortingets forutsetning for regionreformer har vært utgangspunktet, og fylkeskommunene skal styrkes i rollen som regional samfunnsutvikler. Det er også en målsetting at det skal være en god integrasjon med fag og politikk, at de faglige oppgavene bør ligge der de politiske beslutningene tas.

I følge Ekspertutvalgets leder Terje P. Hagen, er det to utfordringer i vårt nasjonale styringssystem. Vekst og spesialisering i den statlige forvaltningen, særlig i direktoratene, som har skapt en sektorisert forvaltning, og mange kommuner er for små og mangler viktig kompetanse.

Stortingets hovedsvar på dette har vært å lage større fylkeskommuner med større ansvar og oppgaver. Det skal bryte opp sektoriseringen og gi bedre samordning i forvaltningen. Den politiske oppmerksomheten vil øke hvis oppgavene reflekterer sentrale politiske konfliktdimensjoner. Flere oppgaver til fylkeskommunene gir også et annet oppfølgnings- og veiledningsregime av kommunene.

Oppgaver og ansvar som foreslås overført på området klima, miljø og naturressurser er tilskuddsordninger til klimatiltak som i dag forvaltes av Miljødirektoratet og ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til Fylkesmannen. Unntatt er forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage på artsforvaltning, verneområdeforvaltning, friluftsliv og klima/klimatilpasning – Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet (tilskudd til ulike klimatiltak)

Naturviternes vurderinger: Styrker og frarådinger

Det er flere oppgaveendringer vi mener kan styrke fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler som (ikke utfyllende — se høringssvar):

 • Mer ansvar for virkemiddelbruk innen verdiskaping og næringsutvikling.
 • En økt eierandel i Innovasjon Norge kan gi en god balanse og effektivt samspill mellom nasjonalt og regionalt forankrede aktører og styrke felles interesser.
 • Regionalt samordning- og rapporteringsansvar på klimaområdet knyttet til klimaloven.
 • Utvidet ansvar for å regionale og nasjonale mål om reduserte klimautslipp og redusert transportarbeid, samt være en pådriver for klimaarbeid i kommunene.
 • Styrke regional planlegging innen plan- og bygningsloven, og tydeliggjøre både fylkeskommune og regional stat sine forpliktelser i regionalt planarbeid.
 • Beholde ansvar for vannforvaltning og arbeid med vannforskriften, og da fortsatt som en del av plan- og bygningsloven. Oppgavefordelingen mellom fylkeskommune og Fylkesmenn bør evalueres nærmere med tanke på måloppnåelse, kvalitet og kostnadseffektiv forvaltning, og om det er store regionale forskjeller i hvordan oppgaven løses.
 • Samle oppgavene innen friluftsområdet hos fylkeskommunen.

Oppgaveendringer Naturviterne frarår er (ikke utfyllende — se høringssvar):

 • Flytting av nasjonalt viktige oppgaver innen miljø og naturressurser. Områder som fortsatt bør ligge under stat og Fylkesmannen er artsforvaltning og verneområdeforvaltning
 • Flytting av Fylkesmannen sin oppgaven med juridisk veiledning etter plan- og bygningsloven til fylkeskommunen.
 • Oppsplitting og deling av eksisterende fagmiljø innen natur- og miljøforvaltning, som vil føre til behov for doble fagmiljø fordi Fylkesmannen fortsatt har vesentlige oppgaver innen plan- og miljøoppgaver.
 • To-nivå innsigelsesinstitutt med ansvar til Miljødirektoratet. Det vil undergrave en velfungerende samordning av statlige innsigelser i plansaker, som i dag løses av fylkesmennene lokalt. Kommunene har også gitt gode tilbakemeldinger på dette. Fylkesmannen er med sin tilstedeværelse en del av løsningen på det som lokalt kan oppleves som en oppsplittende stat.
 • Nedlegging av Distriktssenteret. Senteret bør beholdes som nasjonalt kompetansesenter, inkludert ansvaret for Merkur-programmet som omhandler butikkutvikling i utkantstrøk.

Sterke fagmiljøer som grunnlag for gode avgjørelser

Naturviterne er opptatt av at politikk, forvaltning, tilsyn og kontroll skal være tuftet på et best mulig faglig grunnlag. Sterke fagmiljøer, samarbeid og tett dialog mellom ulike aktører er viktige forutsetninger. Ekspertutvalget har på en god måte illustrert hvordan man kan skape slike miljø ved å overføre oppgaver til fylkeskommunene. Vi er positive til å styrke fylkeskommunens rolle på mange av disse områdene. Men ekspertutvalget illustrerer ikke på en like god måte hva som skal til for å opprettholde sterke nok fagmiljø for de ansvarsområder som fortsatt er foreslått skal ligge til regional stat. Dette manglende helhetsblikket er en svakhet med rapporten.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere