Naturviterne ved forbundsleder Dagfinn S. Hatløy deltok med innlegg på høringen.

På høring i Stortinget om naturmangfold og norsk natur

Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, møtte kommunal- og forvaltningskomiteen på høring onsdag 5. november. «Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur»

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite behandlet 5. november «Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur», Dokument 8:151 S (2018-2019).

Naturviterne har medlemmer både i vern og vekstaksen, vel og merke bærekraftig vekst og verdiskapning. Mange av våre medlemmer jobber med areal-, natur- og miljøforvaltning etter plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven, spredt i hele landet på alle forvaltningsnivå.

Lokaldemokratiet og lokalt selvstyre har en viktig egenverdi. Det gir beslutninger legitimitet og tillit, og beslutningene kan basere seg på god lokalkunnskap. Samtidig har Stortinget vedtatt at nasjonale interesser i arealplanleggingen som natur og miljø, strandsone, jordvern, kulturminner, samfunnssikkerhet med mer, skal ivaretas i areal- og samfunnsplanleggingen.

Vi har tro på god balanse og samarbeid mellom lokal og nasjonal forvaltning for å sikre viktig norsk natur og naturmangfold. Kunnskap og fag må anerkjennes, vi må ha respekt for hverandres roller, og kunnskapsbasert forvaltning av natur må ligge til grunn for krevende valg og beslutninger.

Prioriteringer Naturviterne mener kan gi bedre forvaltning av naturmangfold og norsk natur:

  • Styrke den miljø- og planfaglige kompetansen i kommunene
  • Tydeligere og forutsigbare styringssignal til fylkesmennene om at sikring av nasjonale interesser i arealplanlegging er legitimt og forventet
  • Bedre kvalitet på styringsinformasjonen som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har om bruk av innsigelser
  • Kunnskapsbasert og forutsigbar vurdering av innsigelser i plansaker som KMD avgjør
  • Prioritere og fullføre arbeidet med økologisk grunnkart
  • Utvikle samordningen av statlige innsigelser som fylkesmennene har ansvar for
  • Naturens tilstand og areal- og naturregnskap, bør være fast post i kommunale og fylkeskommunale saksutredninger, og i årsrapporter.
  • Vurdere om ansvaret for plansaker skal flyttes tilbake fra KMD til Klima- og miljødepartementet
  • Hele høringsinnspillet til Stortingskomiteen fra Naturviterne kan du lese her

 

Laster kommentarfelt ..

Lenker

Lenker

Samarbeidspartnere