Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Økt behov for naturvitere i stat og kommune

Det er behov for sterkere finansiering av klima- og miljøkompetanse i kommuner, og forsterket støtte til kommunene fra statlige etater i arbeidet med klimatilpasning.

Norske kommuner står foran en stor ny oppgave når de skal håndtere omfanget av klimaendringene vi ser i dag, og hastigheten på endringene.

Et endret klima påvirker hver og en av oss og hele samfunnet vi lever i. Regjeringen skal levere en stortingsmelding om klimatilpasning, og Naturviterne deltok nylig på høringen om arbeidet.

- Det er tydelig at mange aktører ser behovet for å styrke ressursene og fagkompetansen på klima og natur i kommunene, uttaler forbundsleder Morten Wedege, som deltok på høringen.

Naturviterne har pekt spesielt på viktigheten av løfte frem naturbaserte løsninger for å håndtere for eksempel flom- og overvann. Fremover skal vi håndtere både en klima- og naturkrise, og det er viktig å unngå at de to krisene ikke forsterker hverandre unødvendig. 

- Klimatilpasning må ikke bli enda en inngrepstrussel mot naturmangfoldet, påpeker Wedege, som selv er biolog. 

Kommunene har fått et stadig større ansvar for miljø- og arealforvaltning, uten at kompetanse og kapasitet nødvendigvis har blitt løftet tilsvarende. Dette er noe både OECD har identifisert som en utfordring, og som en nylig rapport bestilt av KS påpeker.

For å kunne bidra til bedre klimatilpasning i kommunene, må samtidig kapasiteten og samordningen mellom de ulike statlige etatene som arbeider med klimatilpasning i staten styrkes.

Les hele innspillet.
 

Eksempler på naturbaserte løsninger: 


Kilde: Miljødirektoratet, naturbaserte løsninger i klimatilpasning. 
 

Laster kommentarfelt ..