Naturviternes kommentarer til Statsbudsjettet 2020

Naturviternes kommentarer til Statsbudsjettet 2020

Mandag 7. oktober kom forslag til statsbudsjett for 2020. Her er Naturviternes kommentarer på regjeringens prioriteringer som berører våre berørte sektorer.

Fiskeri

Føringstilskuddet under Fiskeridepartement skal opprettholde lokale fiskerimiljøer, en variert flåtestruktur og bidra til at fiskeressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet. I 2019 ble det avsatt 23,4 mill. kroner til tilskuddet. Forslag til statsbudsjett foreslår å avvikle ordningen.

Det å opprettholde lokale fiskerimiljøer, en variert flåtestruktur og at de lokale fiskebestandene blir høstet, mener Naturviterne er avgjørende for økologisk, økonomisk og sosial bærekraft i fiskerinæringen. I sammen med en kunnskapsbasert forvaltning av våre rike fiskeressurser, er dette en bærebjelke for at fiskeri og bioøkonomien gir bærekraftig verdiskaping langs hele kysten. Dagens ordning med føringstilskudd mener vi er den sikreste og mest forutsigbare måten å sikre fiskeleveranser, også der det ikke er mottak i umiddelbar nærhet. Vi mener at eksisterende føringstilskudd på 23,4 millioner kroner må bli oppretthold i statsbudsjett for 2020.

Naturviterne som fagforening er opptatt av tilgang til velferdsgoder og gode arbeidsforhold for yrkesaktive. Dagens støtte til drift av fiskernes velferdsstasjoner er fortsatt et viktig tilbud for grupper av yrkesfiskere, inkludert som en viktig sosial arena. Ordningen med driftsstøtte til velferdsstasjoner som er foreslått avviklet, bør videreføres i statsbudsjett for 2020.

Omstillingsmidler

Mange virksomheter i offentlig sektor er i omstilling. Statens vegvesen, Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommunene kan nevnes. Lite friske midler til denne omstillingen er avsatt. ABE-kuttet («avbyråkratisering- og effektivitetsreformen») er derimot videreført på 0,5 prosent, gjerne omtalt som ostehøvelkuttet. Naturviterne bidrag løpende til omstilling og effektivisering, men vi mener at generelle rammekutt helt uten prioriteringer, er lite målrettet og effektivt.

Klimatilpasning

Arbeidet med klimatilpasning må forsterkes og intensiveres. Dette kan vi dessverre ikke se ble imøtekommet. Statsbudsjettet gir ikke nok til flom- og skredsikring i Norge. Det tar ikke tilstrekkelig på alvor klimaendringene vi må håndtere framover. NVE sitt budsjett for forebyggende tiltak for flom- og skredsikring er redusert fra 329 millioner kroner i år til 292 millioner kroner i 2020.

Vi noterer med undring og skuffelse for svake ambisjoner når det gjelder reduksjon av norske klimautslipp. Ifølge regjeringens egne tall vil våre utslipp reduseres med i underkant av 15 prosent det neste tiåret. FNs klimapanel har til sammenligning sagt at utslippene av klimagasser må ned med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010, hvis vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Miljøvern

Miljødirektoratets budsjett har fått en pen påplussing: Blant annet er vi glade for at posten som omhandler miljøkartlegging er økt. Her har Naturvitere en sentral rolle og det er god samfunnsøkonomi og kartlegge naturverdier tidlig i prosesser.  Naturviterne mener for eksempel at mye av debatten rundt landbasert vindkraft kunne været unngått hvis kartleggingsarbeid for de berørte områder hadde blitt prioritert. Samlet sett ser vi positivt på at flere satsingsområder innen miljøområdet er prioritert i statsbudsjettet.

Energipolitikk

I våre forventninger skrev vi at bevilgningene til sentrale aktører som Enova og NVE må økes betydelig. Ingen av disse fikk et 2020-budsjett som fikk jubelen til å stå i taket.

Kommuneøkonomien

Mange kommuner slås sammen ved årsskiftet. Vi forventet at det ville bli avsatt midler til kostnader som er forbundet med omstilling, noe vi så langt ikke kan se er gjort. Skal kommunene levere på samme nivå som tidligere er det viktig at de i en omstillingsfase har økonomisk handlingsrom.

Mattrygghet

Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag og en stor oppgaveportefølje. Mattilsynet får som andre i staten 0,5 % ABE-kutt. Budsjettet er ellers kompensert for lønns- og prisvekst. Budsjett er som forventet, men stramt, særlig med tanke på økte oppgaver og store, både politiske og faglige, forventninger til virksomheten.

Skog

Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til bygging og utbedring av skogsveger og tømmerkaier. Det ligger og inne i budsjettet videreføring av ordningen for utbedring av flaskehalser for effektiv tømmertransport på fylkesvegene. 26 millioner kroner er foreslått på budsjettet til Samferdselsdepartementet.

Student

11 måneders studiestøtte blir gjennomført som lovet. Det er positivt at dette nå blir gjennomført i løpet av studieåret 2020.

Fjellstyrene

Landets 94 fjellstyrer administrerer jakt og fiske og driver omfattende tilrettelegging for annet friluftsliv på nær 30 mill. dekar statsallmenning i Sør- og Midt-Norge.

Statsallmenningene har stor betydning for friluftsliv og folkehelse, og for å sikre god og rimelig tilgang på jakt og fiske. Skal fjellstyrene opprettholde nødvendig kompetanse og kapasitet for sitt arbeid, må støtten i statsbudsjett økes. Forslag til statsbudsjett kutter i midlene for 2020. I sammen med manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst over flere år, svekker dette ressursene til fjellstyrene sitt viktige arbeid og samfunnsoppdrag.

Jordvern og matberedskap

I forslaget til statsbudsjett skriver departementet at de mener Norge ikke har noe behov for et beredskapslager for korn, da vi kan kjøpe korn fra utlandet.

"Forsyningsberedskapen innafor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan bli opprettholdt også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikkje sett på som realistisk", står det i budsjettforslaget.

Videre skriver departementet at Norge også er forsynt med sjømat, og at denne næringen sammen med landbruket fint klarer å ta vare på matsikkerheten i Norge.

Naturviterne vedtok på sitt landsmøte 14.03.19 resolusjon om at regjeringen må bevilge penger til lagring av både matkorn, fôrkorn og en forbedret ordning for lagring av såfrø. Tørkesommeren 2018 viste oss hvor sårbar matforsyningen i Norge er. Det er ikke forsvarlig ut ifra samfunnssikkerhet og beredskapshensyn kun å belage seg på import av råvarer fra utlandet uten å ha et eget beredskapslager i Norge når vi vet hvordan både klimaendringer og konflikter kan påvirke handelen med matvarer i verden. Ethvert land plikter å sørge for matforsyning til egen befolkning; å unnlate dette er både uklokt og uansvarlig.

Økt skattefradrag for fagforeningskontingent

Vi har i flere år tatt til orde for at skattefradraget for fagforeningskontingent må økes vesentlig, og at skattefradraget minst må følge pris- og lønnsveksten. Statsbudsjettet foreslår dagen fradrag på kr 3850 til uendret.  Summen har været uendret siden 2013. Skulle fradraget i det minst holde følge med lønns- og prisveksten skulle fradraget i dag vært kr 4400. Der er skuffende at regjeringen ikke øker summen. Naturviterne mener et økt skattefradrag kunne motvirket noe på den fallende organisasjonsgraden i Norge.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere