Ålesund

Naturviternes innspill til generalistkommuneutvalget

Det er et for stort sprik i hvor langt kommunene har kommet i arbeidet med klimatilpasning. Enkelte kommuner er godt i gang, mens andre knapt har begynt. Naturviterne mener at fagkompetansen og kapasiteten til arbeid med natur og klima i kommunene må styrkes kraftig i årene fremover.

Generalistkommuneprinsippet bygger på at alle kommuner, med svært få unntak, har de samme oppgavene uansett innbyggertall, bosettingsstruktur, økonomi eller andre kjennetegn. Systemet med generalistkommuner er nå under utredning og et eget utvalg skal levere sin anbefaling i starten av 2023.

Naturviterne har vurdert generalistkommuneprinsippet opp mot kommunenes arbeid med å håndtere klimatilpasning. Behovet for klimatilpasning er et akutt tema som har fått stadig større oppmerksomhet de siste årene.

Les hele innspillet til generalistkommuneutvalget her.

Gjennomgangen viser at det er et for stort avvik mellom hva kommunene er pålagt og forventes håndtere, og de tilgjengelige ressursene kommunene har til å løse oppgavene.

  • Naturviterne mener det er uheldig at verdien av klimatiltak ofte først synliggjøres etter at en hendelse eller ulykke har inntruffet. Forståelsen for viktighet av forebyggende tiltak må derfor økes.
  • Norske kommuner lever i dag med ukjent klimarisiko og kan bli erstatningspliktige.  Naturviterne mener det er viktig at alle kommuner i langt større grad evner å planlegge proaktivt for klimatilpasning i årene fremover.
  • Naturviterne understreker viktigheten av at fagkompetansen og kapasiteten til arbeid med natur og klima i kommunene styrkes. Det vil sikre at de faglige rådene fra kommuneadministrasjonen til politikerne blir så presise og tydelige som mulig. Sterke kompetansemiljøer er også viktig for å sikre faglig utvikling, rekruttering og gode arbeidsfellesskap.
  • Naturviterne mener at øremerking av midler til kommunale stillinger for en periode bør utredes for å rekruttere og bygge opp de nødvendige fagmiljøene til å håndtere klimaendringene.
  • For å kunne bidra til bedre klimatilpasning i kommunene, må både kapasiteten og samordningen mellom de ulike statlige etatene som arbeider med klimatilpasning styrkes. Kommunene må få sterkere støtte og bidrag fra statlige etater inn i det lokale klima- og naturarbeidet.
  • Kunnskapen om og bruken av naturbaserte løsninger bør økes.  


Ved spørsmål ta kontakt med: 

Forbundsleder Morten Wedege 
Politisk rådgiver Anders Skrede

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere