Skader etter ekstremværet Gyda (foto: Heim kommune)

Naturviterne ber om mer midler til flom- og skredsikring

I et fellesbrev til Stortingets energi- og miljøkomite ber Naturviterne, KS, Finans Norge, Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening, Rådgivende Ingeniørers Forening og Norges Bondelag, om en betraktelig økning av bevilgningen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE driver et viktig arbeid med å forbygge naturskader og bistå kommunene i arbeidet med å tilpasse seg et klima i endring.

- Det er både tryggere og billigere for folk om vi forebygger for å håndtere skred, styrtregn, flom og overvann enn å skulle måtte reparere hus, hjem og veier i etterkant, sier forbundsleder Morten Wedege.

Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Naturviterne har også tidligere år gått sammen med andre organisasjoner for å be Stortinget om økt innsats til flom- og skredforebyggende tiltak. I et eget innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 har Naturviterne selv foreslått minimum en dobling av budsjettposten til flom- og skredforebygning.

- Vi trenger å øke ressursene til å kartlegge risiko og gjennomføre tiltak for å forbedre oss på et klima i rask endring, utdyper Wedege.


Brevet er gjengitt nedenfor:

Klimaendringene rammer Norge med skader på liv, helse, matproduksjonen, infrastruktur og eiendom. Dette påvirker også næringsvirksomhet og verdiskapning. Store naturhendelser har skjedd hyppigere de siste tiårene, og det grunn til å tro at skadene vil øke i omfang i tiden som kommer.

De siste ti årene har vær- og naturhendelser kostet over 28 milliarder kroner i erstatninger på bygninger og innbo. I tillegg kommer skader på matproduksjon, infrastruktur, skog, statlige bygg og mer. Verst er naturkatastrofer som ødelegger for liv og helse, slik som det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Forebygging er en viktig del av svaret på utfordringene klimaendringene medfører. Det koster mer å reparere skader i ettertid, enn å forebygge i forkant. Menon Economics og NGIs undersøkelse av skredforebygging i Stryn, viste at man kunne spare over seks kroner per investerte krone i skredsikringstiltak. Forebygging er altså veldig god samfunnsøkonomi.

NVE har tidligere anslått et etterslep på nødvendige tiltak på 3,9 milliarder kroner, og viser i sin rapport fra 2021 at det vil koste 85 milliarder å sikre eksisterende bebyggelse mot flom, kvikkleireskred og erosjon. Det anslås at hele 210 000 bygninger har et sikringsbehov.

Gjerdrumutvalget foreslo i NOU 2022:3 å øke bevilgningen til NVE til 1,5 milliarder kroner årlig, for å sikre eksisterende bebyggelse mot naturfare. Likevel øker ikke regjeringen bevilgningen til NVE i tråd med behovet for å forebygge og redusere skader ved flom- og skred (kap. 1820, post 22) i statsbudsjettet for 2023.

Med støtte til et stramt budsjett for 2023, er det likevel viktig å prioritere investeringer som gir sparte kostnader i fremtiden, og tiltak som kan redde liv og helse. Vi oppfordrer Stortinget til å styrke samfunnets robusthet mot konsekvensene av klimaendringene og betraktelig øke bevilgningene til arbeidet med flom- og skredsikring for statsbudsjettet 2023.

Kopi av brevet. 

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere