Naturviterkompetanse må bli viktig i ny jordbruksmelding!

Naturviternes landsmøte med flere ønsker til den nye jordbruksmeldingen.

Uttalelse fra Naturviterne; ny jordbruksmelding

Regjeringen la 9. desember 2016 fram Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling.  Meldingen foreslår omfattende endringer av dagens landbrukspolitikk, med nytt hovedmål, og avvikling og endringer av en rekke ordninger.

Jordbruket med tilhørende foredlingsindustri er en av de få komplette verdikjedene i Norge med 40 mrd kroner i omsetning i primærlandbruket og 132 mrd kroner i foredlingsleddet, og til sammen ca. 90.000 årsverk. Landbruket er avgjørende for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i distriktene.

Naturviterne vil vise til at et samlet Storting tidligere har vedtatt fire overordnede mål for norsk landbrukspolitikk, og ønsker at disse fortsatt skal ligge fast:

 • matsikkerhet
 • landbruk over hele landet
 • økt verdiskaping
 • bærekraftig landbruk

Regjeringen løfter i meldinga opp «kostnadseffektiv matproduksjon» som et hovedmål for norsk landbruk. Naturviterne mener dette ikke kan overordnes Stortingets fire mål. Naturviterne mener at norsk jordbruk og matproduksjon må baseres på norske ressurser, og produseres på en bærekraftig og klimasmart måte. Dette forutsetter en landbrukspolitikk som legger til rette for en variert bruksstruktur og et aktivt landbruk over hele landet. Naturviterkompetansen er sentral i utvikling av et bærekraftig landbruk.

Naturviterne vil:

 • at Stortingets overordna mål for norsk landbrukspolitikk skal ligge fast, og ikke underordnes et hovedmål om kostnadseffektiv matproduksjon.
 • at det stimuleres til optimal bruk av alt jordbruksareal for å øke matproduksjon på norske ressurser.
 • at norsk landbruk skal produsere klimasmart og trygg mat med basis i god dyrevelferd.
 • avvise forslag til endringer i markedsordningene. Ordningene er grunnleggende for å sikre at mest mulig matproduksjon kan skje med utgangspunkt i norske ressurser.
 • avvise forslag om avvikling av avløserordningen. Ordningen bidrar til å styrke kompetansen i landbruket, regulerte og ordna arbeidsforhold med kompetente avløsere og økt trygghet for at dyrevelferd og matsikkerhet blir ivaretatt.
 • avvise å avvikle målet for økologisk produksjon og forbruk.
 • videreføre opplysningsvirksomheten for kjøtt og egg over omsetningsavgiften.
 • at det legges til rette for gode kompetansemiljø i offentlig forvaltning med nærhet til næringa. Det må beholdes tre forvaltningsnivåer i landbruket.
 • at krav til lagring av norsk korn skal sikre tilstrekkelig beredskap.
 • at man arbeider for å redusere matsvinn.
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere