dagfinn hatløy

Klimameldingen gir nødvendige muligheter

Naturviterne mener klimameldingen gir muligheter. – Vi trenger ambisiøse tiltak innenlands, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Regjeringens nylig fremlagte klimamelding skal gi betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt fram mot 2030.

Naturviterne mener dette gir muligheter. – Vi trenger ambisiøse mål innenlands, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne. Forslagene skal gi nødvendige kutt i klimautslipp som Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen, og det vil stimulere til omstilling for grønn verdiskapning og nye klimajobber, mener han. Bioøkonomien og naturviterkompetanse er en viktig del av løsningen for det grønne skifte og klimaomstilling.

Behov for god samfunnsplanlegging!

Fokus må fortsatt være på god samfunnsplanlegging som kan gi vesentlige bidrag til klimatilpasning og klimaomstilling. Her har kommunene en avgjørende rolle ifølge forbundslederen. – De må ta på alvor god arealplanlegging og hvordan kommunene f.eks. bygger ut byer og tettsteder. Staten som utbygger har et stort forbedringspotensiale når det gjelder egen lokalisering av store offentlige virksomheter og institusjoner (f.eks. sykehus), nært kollektivtilbud. Det offentlige må også bruke sin makt som stor innkjøper til å sette strengere miljø- og klimakrav.

Naturviterne mener transportsektoren har store muligheter til å redusere det samlede transportbehovet gjennom samordnet areal- og transportplanlegging og på den måten redusere klimautslippene.

Utslippene i jordbruk og skog:

Matproduksjon og landbruk gir klimautslipp, slik har det vært og vil det være. Men de må reduseres. Allerede i dag skjer det forskning og forsøk f.eks. innen bruk av type grasarter og sammensetning av fòr til husdyr, for å redusere klimautslipp.

Hatløy mener det er positiv at miljø- og klimaministeren inviterer til frivillig klimaavtale med landbruket fram mot 2030. – Det gir gode muligheter for omforente og bærekraftige løsninger, sier han.

Og det «grønne gullet», skogen, har mulighet for økt CO2-fangst gjennom godt skogbruk og økt bruk av tre i bygge -og anleggsbransjen. – Norge trenger ambisiøse klimamål på egen jord, ikke at vi «kjøper» oss ut av klimaforpliktelser gjennom utstrakt kvotekjøp i utlandet, sier Hatløy.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere