Jordvernet må styrkes mener Naturviterne

Jordvernet må styrkes

Opsjonsavtaler på matjord legger press på jordvernet. Strengere regler må til for å bevare matjorda. Naturviterne deltok i dag sammen med 20 organisasjoner om et felles jordvernopprop.

Jordvernopprop

Naturviterne deltok da 20 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget. I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd og Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020 ligger ikke an til å nås.

Om opsjonsavtaler og jordvern i Nationen

– Dagens regime legger press på matjorda og jordvernet, og opsjonsavtalene undergraver vedtatte kommuneplaner der det er bestemt at den dyrka jorda er vernet mot utbygging. Vi trenger regler som sikrer innsyn i opsjonsavtalene. Et forbud bør vurderes, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder til Nationen.

Jordvern er viktig næringspolitikk 

Det å sikre arealgrunnlaget er avgjørende for ren og trygg innenlands matproduksjon. Og det er avgjørende for et stort antall arbeidsplasser i hele landet både i primærproduksjon og i norsk næringsmiddelindustri.

Jordvern er en nasjonal interesse

Hatløy mener kommunene må ta dette på alvor i sin arealplanlegging, i sin kommune. – Det er kommunene som må sikre dyrka jord varig vern, og velge utbyggingsretninger av by- og tettsted som gir minst mulig nedbygging av matjord, dersom vi skal redusere nedbyggingen av dyrka jord, sier han.

Nasjonale interesser må følges opp av nasjonale myndigheter.  Regjeringen må ta jordverninnsigelser fra sine egne regionale myndigheter (f. eks fylkesmenn) mer på alvor, dersom kommuner i lokale arealplaner ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale jordverninteresser. 

Matproduksjon er beredskap

Evnen til å produsere egen mat, stor nok selvforsyningsgrad, blir mer og mer viktig framover for alle land, og for Norge.  Klimaendringene gjør at mattilgangen gjennom import kan være skjør.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere