Slik kan du få mer ut av lønnsforhandlinger i staten

Jobber du i staten og ønsker å få bedre lønn?

Kort fortalt: Det er fire måter å forhandle opp eller justere lønnen i det statlige tariffområdet; ved ansettelse, etter ett år i stillingen, gjennom lokale lønnsforhandlinger eller på særlig grunnlag.

Fastsetting av lønn ved ansettelse

Mange nyansatte i statlig sektor tror at lønnsplasseringen de tilbys ikke kan forhandles. Det er ikke tilfelle.

De største lønnshoppene skjer ved jobb-bytter. Når du mottar et jobbtilbud, er dette din beste mulighet til å påvirke lønnsnivået ditt. Benytt derfor sjansen til å orientere deg om hva personer med sammenliknbare utdannelser eller stillinger tjener, og forsøk å forhandle opp lønnen basert på dette.

Hvis stillingen er lyst ut med et lønnsspenn, kan du forhandle om en lønnsplassering innenfor dette spennet. Hvis stillingen ikke er lyst ut med et lønnsspenn, eller den er lyst ut med en formulering som «for særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes», har du et større rom som du kan forhandle lønnen innenfor.

— I Naturviterne opplever vi at de som starter på et lavt lønnsnivå ved ansettelse, har det vanskelig med å få løftet lønnen til et riktigere nivå senere. Pass derfor på at du innplasserer på riktig lønnsnivå ved ansettelsestidspunktet, er oppfordringen fra Petter Johannessen, rådgiver for sektor stat i Naturviterne. 

Ansatt nær 1. mai og lønnsoppgjøret

Hver vår er det lønnsoppgjør i Staten. Lønnsoppgjøret omfatter alle statsansatte som var ansatt per 1. mai, begynner du i stillingen etter 1. mai er du derfor ikke omfattet av årets lønnsoppgjør. Skriver du under på kontrakten før 1. mai med oppstart etter 1. mai, er lønnsoppgjøret sjeldent medregnet i lønnstilbudet. Pass derfor på at du medregner verdien av lønnsoppgjøret i lønna før du underskriver arbeidskontrakten.

Lønnsvurderinger etter 12 måneder i stillingen

Ansatte i Staten skal senest 12 måneder etter ansettelse i stillingen, eller ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, ha en lønnsvurdering. Lønnsvurderingen skal skje i dialog mellom deg og arbeidsgiver.

I lønnsvurderingen vurderer du og arbeidsgiver din lønnsplassering. Det kan være du gjør jobben din bedre enn hva arbeidsgiver forutså da du ble ansatt, og at du derfor hører hjemme på et høyere lønnsnivå. Hvis du er plassert lavt sammenliknet med sammenlignbare stillinger, kan dette være muligheten til å utjevne disse forskjellene.

Lokale lønnsforhandlinger

Det gjennomføres hvert år lønnsoppgjør i Staten. Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret avtales sentralt mellom hovedsammenslutningene og Staten, men fordelingen av midlene skal fordeles lokalt i virksomhetene gjennom lokale forhandlinger.

De lokale forhandlingene føres mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver i virksomheten. Forhandlingene har frist 31. oktober, og har tilbakevirkende kraft tilbake til 1. mai. De lokale forhandlingene omfatter alle som var ansatt i virksomheten per 1. mai.

I forbindelse med de lokale forhandlingene er det viktig at du setter deg inn i lønnspolitikken i din virksomhet, og at du på bakgrunn av dette skriver et lønnskrav. Lønnskravet leveres til tillitsvalgt, som representerer deg og de andre Naturviterne-medlemmene.

Har ikke Naturviterne tillitsvalgt der hvor du jobber? Hør om en tillitsvalgt fra en annet Akademikerne-forening kan representere deg i forhandlingene. Orienter Naturviterne om hvem som skal representere deg i de lokale forhandlingene, så vil vi påse at vedkommende får nødvendige fullmakter.

Hvis ingen lokale tillitsvalgte kan representere deg i de lokale forhandlingene, ta kontakt med Naturviterne så tidlig som mulig, så finner vi en løsning!

Forhandlinger på særlig grunnlag

Har du hatt vesentlige endringer i stillingen, kan det være at forhandlinger på særlig grunnlag kan være aktuelt. Du opplever sjeldent store lønnshopp gjennom de årlige lokale forhandlingene, så hvis du har du hatt vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av din lønn, kan du kreve forhandlinger på særlig grunnlag.

Har du mottatt et jobbtilbud fra en annen arbeidsgiver, kan nåværende arbeidsgiver være interessert i å matche tilbudet for å beholde deg som ansatt.

Har du gjort en ekstraordinær innsats i virksomheten er også dette grunnlag for å fremme forhandlinger på særlig grunnlag.

Før du fremmer et krav om forhandlinger på særlig grunnlag, er det viktig at du har vært i dialog med arbeidsgiver om dette. Det er betydelig enklere å få gjennom krav på særlig grunnlag hvis arbeidsgiver er enig i dine argumenter om hvorfor du bør ha høyere lønn.   

Er lønnsnivået ditt rett?

Lurer du på hva som er riktig lønnsnivå for deg? Naturviterne lager hvert år en lønnsstatistikk som kan gi en pekepinn på hva du bør forvente å ha i lønn. Naturviternes sekretariat kan også hjelpe deg med å finne riktig lønnsnivå.

  • Naturviternes lønnsstatistikk

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post

Samarbeidspartnere