- Glad de kan feire i Miljødirektoratet!

- Det er svært gledelig å se at man slipper oppsigelser i Miljødirektoratet. Faktisk gir budjettforliket direktoratet mer å bruke på natur og miljø neste år, sier Naturviternes forbundsleder, Vebjørn Knarrum.

 

I går, mandag 5. desember, kunne ansatte slippe jubelen løs da de fikk beskjeden på et allmøte ved Miljødirektoratet i Trondheim.

– Det er gledelig at Miljødirektoratet fikk reversert sitt driftskutt da Venstre og KrF inngikk en budsjettavtale med regjeringspartiene lørdag kveld, sier Knarrum. Det svært uventa kuttet skapte stor usikkerhet og uro i Miljødirektoratet, og siden regjeringen la frem sitt budsjettforslag har det vært jobbet med å redusere staben med omtrent 40 personer, de fleste i Trondheim. 

Nå får Miljødirektoratet i tilegg mer ressurser til å styrke kunnskapsgrunnlaget og tiltak for å sikre verneverdig natur, planter og dyr, inklusiv villaksen. – Naturviterne har etterlyst større satsing på et økologisk grunnkart og nykartlegging, og fortsatt satsing på frivillig skogvern, og vi er glade for at denne styrkingen i 2017, sier Knarrum.

Det grønne skiftet i statsbudsjettet

Det grønne skiftet har stått sentralt i Naturviternes innspill til statsbudsjett for 2017. Det vil være helt nødvendig med tiltak som klarer å kutte utslipp av klimagasser for å stagge klimaendringene som har blitt vår tids største utfordring.

Den grønne omstillingen handler også om hvordan nye næringer skal vokse frem i industrien, til havs og til lands, og hvordan det skal påvirke vår fremtidige økonomi og finanssektor i en bærekraftig retning. Derfor er det bl.a. positivt at det Innovasjon Norge får nye 50 millioner kr til å følge opp bioøkonomistrategien og at det skal satses betydelig mer på biodrivstoff fra norsk skog.

Kritisk til kutt i forskning

Knarrum er mer kritisk til noen av kuttene som foreslås, bl.a. det ettårige kuttet på 37 mill. kr som rammer forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse. – Vi har tatt opp med kirke-, utdannings- og forskningskomiteen at mye av forskningsinfrastrukturen på våre universiteter er gammel og utdatert. Derfor er det uheldig at det nedprioriteres å gi norske forskningsmiljøer tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet, som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer, sier han.

Naturviterne er for at statsforvaltningen jobber med å effektivisere egen drift. Det skal det årlige driftskuttet på 0,5% stimulere til. Men det er viktig at det legges til rette bl.a. gjennom regelforenklinger, IKT-satsinger og oppgaveendringer for å effektivisere uten at tjenestene blir dårligere eller lavere kvalitet i forvaltningen. Vi er derimot skeptiske til at Statsbudsjettet 2017 i sluttspurten legger opp til å øke effektiviseringskuttet til 0,8%. Vi er redd for at dette skjer uten å ha en plan, og dette vil ramme innbyggerne og skape stor frustrasjon blant de ansatte. 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere