Bli medlem i Naturviterne

Enighet om ny Hovedavtale mellom Naturviterne og NHO

Naturviterne og NHO kom 8. november til enighet om ny hovedavtale for perioden 2022 til 2024. Avtalen gjelder for Naturviternes medlemmer som arbeider i virksomheter som er medlemmer i NHO.

Hovedavtalen er en avtale om samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen, men gir også viktige rettigheter for den enkelte som rett til årlig lønnsvurdering og rett til lønnsforhandlinger for bedriftsgruppen, fem ukers ferie og Avtalefestet pensjon (AFP).

— Vi er fornøyd med at vi har oppnådd forbedringer i avtalen som styrker både enkeltmedlemmers og tillitsvalgtes rettigheter i tillegg til samarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt i virksomhetene sier forhandlingsleder Ingvild Irgens-Jensen (bildet).

— Det har kommet inn en presisering i avtalens bestemmelse om lønnsvurdering om at det skal være lønnssamtale/dialog mellom leder og medarbeider i forkant av den årlige lønnsfastsettelsen. Denne presiseringen mener vi er spesielt viktig for å sikre en objektiv og saklig vurdering når hele eller deler av lønnen din fastsettes individuelt. Det er også presisert at de tillitsvalgte før de lokale lønnsforhandlingene, skal få innsyn i medlemmenes individuelle lønninger og det er tatt inn en anbefaling til de lokale partene om å evaluere gjennomføringen av de årlige lønnsforhandlingene. Dette for å sikre gode og konstruktive forhandlinger sier Irgens-Jensen.

Videre er det tatt inn en bestemmelse om at de tillitsvalgte skal gis informasjon så tidlig som mulig slik at de sikres reell medinnflytelse i beslutninger som er av betydning for de ansatte. Forutsetninger og tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling skal også drøftes mellom partene. Dette er et område hvor mange av Naturviternes medlemmer har særskilt kompetanse og våre tillitsvalgte må informeres og få mulighet til å påvirke i disse spørsmålene, som er sentrale i alle bedrifter. 

— Vi er også fornøyd med å ha fått inn en felles oppfordring til partene lokalt om å gjennomgå avtalens bestemmelser med sikte på en omforent forståelse av de rettigheter og plikter som følger av avtalen. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å ta initiativ til en slik felles gjennomgang med sine arbeidsgivere sier Irgens-Jensen.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere