Ledelse

Bli med på kurs og lær god ledelse

— Ta sjansen på å ha tillit til medarbeiderne! Les hvordan Naturviternes lederprogram kan hjelpe deg til å vite hva dere skal få til sammen, og hva du gjør for å nå det store målet.

Etter at koronapandemien traff Norge tidlig i fjor, endret arbeidslivet seg raskt. Hjemmekontoret var ikke et ukjent fenomen før pandemien heller, men bare rundt tre prosent av Naturviternes medlemmer hadde det som fast løsning før viruset sendte de fleste akademikere hjem fra kontoret.

Hele 93 prosent av våre medlemmer har hatt hjemmekontor i løpet av pandemien. En undersøkelse vi gjorde kort tid etter påske viste at 63 prosent kun hadde digitale møter, mens bare én prosent oppga at ingen av møtene var digitale.

Tilbake til en ny normal?

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne – Arbeidslivet har endret seg gjennom pandemien. Etter pandemien skal vi tilbake til en normal, men kanskje ikke den gamle normalen, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Medlemmenes tale er tydelig. Vår undersøkelse viser at medlemmene våre stort sett trives på hjemmekontor, de oppgir at de jobber mer effektivt på hjemmekontoret og de som ønsker høyere andel hjemmekontor i miksen enn før pandemien er i klart overtall. De fleste savner likevel arbeidsmiljøet og det sosiale samværet på kontoret, og ønsker seg tilbake – bare litt sjeldnere enn før.

Mange undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt viser det samme, og når medarbeiderne ønsker mer hjemmekontor kan man tenke seg at bedrifter som tilbyr det vinner i konkurransen om de beste medarbeiderne. Pandemien har satt hjemmekontoret på agendaen.

På spørsmål om du ønsker å jobbe mer eller mindre hjemmefra etter pandemien sammenlignet med før pandemien, er det bare litt over en fjerdedel som svarer mindre.

Hva som er den nye normalen er et spørsmål som arbeidsgivere og arbeidstakere, med sine respektive organisasjoner, må diskutere fremover.

– Krevende for ledere

– Slike endringer i hvor og hvordan medarbeiderne arbeider kan skape krevende situasjoner for ledere. I Naturviterne er det mange ledere blant medlemmene, og derfor har vi nå satt opp en rekke lederkurs for at lederne bedre kan håndtere endringene ved hjelp av anerkjente verktøy, sier Skaug.

De kursene som er aktuelle for ledere nå er:

  • Effektiv møteledelse
  • Hvordan drive god tillitsbasert ledelse
  • Selvledelse
  • Praktisk endringsledelse

– Kursene i selvledelse og effektiv møteledelse passer også for de som ikke er ledere, men vi oppfordrer særlig ledere til å delta fordi de bidrar til å skape kultur for god selvledelse og effektive møter, sier Skaug.

– Skap en indre motivasjon for de ansatte

Kari Jørstad Endringer eller ikke – ifølge vår ekspert er tilliten en viktig nøkkel for å lykkes.

– Det handler om å ta sjansen på å ha tillit til medarbeiderne, og gi dem autonomi og selvstyre i stedet for å fortelle hva de skal gjøre og sjekke at de gjør hva de skal, sier Kari Jørstad, som har lang erfaring innen organisasjonsutvikling. Jørstad har mastergrad i psykologi, i tillegg blant annet coaching-utdanning, og det er hun du vil se mest av om du melder deg på Naturviternes lederkurs.

– Selvfølgelig må det likevel være en ramme og et styringssett som legger føringene, utdyper Jørstad.

For at du som leder skal gi dine medarbeidere tillit, er det noen ting som må være på plass. Medarbeiderne bør for eksempel være motivert, og helst ønske noe i samme baner som ledelsen.

– For at du skal føle at det gir mening å arbeide i en organisasjon, så må du vite hva dere sammen skal få til og hva det er du bidrar med for å nå det store målet. Det skaper en mening i arbeidshverdagen og påvirker motivasjonen. De medarbeiderne som er indre motivert produserer bedre, er mer fornøyde og har mindre sykefravær, sier Jørstad.

For å sikre den indre motivasjonen finnes det flere teknikker. Disse vil Jørstad gå nærmere inn på i kursene, men hovedsakelig handler det om å kna målet og meningen inn i arbeidshverdagen.

– Som leder må man lage mange looper og sørge for at medarbeiderne kjenner virksomhetens mål, og de må få se resultatene når man kommer nærmere målene.

Mange oppgir at de savner det faglige miljøet på arbeidsplassen.

Når endringene kommer fra oven

Det å hanskes med endringer er ikke alltid enkelt. Noen endringer kommer som lyn fra klar himmel, slik som en pandemi. Andre ganger er det ledelsen som setter i gang endringen, for eksempel for å tilpasse en bedrift til et marked som er i rask endring. Naturviternes generalsekretær er klar på at endringer i større grad egentlig bør være normalen.

– Man kan ikke bare forvalte en bedrift uten utvikling. Endringer er alltid aktuelt. Det viktigste er å skape en kultur som gjør at virksomheten kan endre seg raskt og smidig, sier Skaug.

Fellesnevneren for endringer er at lederen har et særlig ansvar for at endringene skjer på ryddigst mulig måte, og for at resultatet blir best mulig på den andre siden.

Jørstad mener at det er viktig med fokus på endringer, og å holde fokuset hele veien, slik at virksomheten kan forbedre seg kontinuerlig og følge trender i tiden.

– Man må tilpasse seg, teste og evaluere underveis, og skape en kultur for endring. Medarbeiderne og ledelsen må lytte til og lære av hverandre, og spørre hverandre. Å blande erfarne medarbeidere som er «satt» med unge medarbeidere som utfordrer med nye metoder er helt gull, sier Jørstad.

– Hjemmekontoret har tatt fra oss uformelle møteplasser

Jørstad mener de uformelle møtene er undervurdert. Dette mener hun vi har mistet når vi har gått fra å møtes på kontoret ofte til å nesten bare møtes over internettlinja.

– De spontane møtene har blitt borte. Digitale møter er mer strukturert. Vi slipper unna utenomsnakket, og møtene er mer effektive. Men dette utenomsnakket kan også bidra til nye og verdifulle forslag.

Naturviternes generalsekretær er enig.

– Fordelene er kortere reisevei, større fleksibilitet og at man lettere kan fordype seg i og konsentrere seg om arbeidet. Men vi har mistet samarbeid og innovasjon, og vi har også mistet muligheten til å skape nettverk. Det siste er særlig viktig for de som er ny i jobben, sier Skaug. Hun mener også ledere har hatt det vanskeligere når alle er på hjemmekontor.

– Det er lettere å lytte til organisasjonen når man møtes fysisk på kontoret, sier Skaug.

Kurset i praktisk endringsledelse slår et slag for det å møtes fysisk. Det starter med et webinar 8. september, og avsluttes med en fysisk todagerssamling 24. og 25. november i en verden som forhåpentligvis er mer normal – hva nå enn det vil si.

Bli med på kurs:

  • Effektiv møteledelse
  • Hvordan drive god tillitsbasert ledelse
  • Selvledelse
  • Praktisk endringsledelse

Eller finn andre kurs og arrangementer »

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere