Videoer
Naturviterne belyser flom, overvann og bærekraftig arealplanlegging
Naturviterne belyser flom, overvann og bærekraftig arealplanlegging

Naturviterne belyser flom, overvann og bærekraftig arealplanlegging

6. februar samlet Naturviterne eksperter og interesserte til frokostseminar med fokus på flom, overvann og arealplanlegging. Seminaret "Flom og overvann i bøtter og spann" ble innledet av forbundsleder Morten Wedege. Han minnet om at dette ikke bare handler om utfordringene knyttet til klima- og naturkrisen, men også løsninger som kan bidra til å forebygge skader og bevare våre naturlige systemer.

Her kan du se videoopptak av hele frokostseminaret:

 

 

Sigrid Johanne Langsjøvold, seniorrådgiver ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), startet seminaret med sitt foredrag om flom, overvann og arealplanlegging. Hun understreket at overvann er en vesentlig naturfare som krever økt oppmerksomhet.

Overvann oppstår når store mengder vann ikke kan absorberes av bakken, og det følger naturlige veier, ofte som følge av kraftig nedbør eller stormer. Langsjøvold vektla viktigheten av å definere tydelige ansvarsområder og fremhevet behovet for samarbeid mellom statlige og kommunale instanser for å effektivt håndtere overvannsproblematikken. Hun fremhevet også betydningen av riktig arealplanlegging for å håndtere overvannsutfordringene og nevnte "treleddstrategien" som en metode for å etterligne naturlige systemer og minimere skadevirkningene.

I tillegg la hun vekt på at overvann faktisk er en viktig ressurs, men for at den skal utnyttes til fulle, må den håndteres riktig for å unngå skader. Hun oppfordret til å søke naturbaserte løsninger og understreket at kunnskap og planlegging er avgjørende for å begrense ulemper knyttet til overvann. Langsjøvold avsluttet med å dele informasjon om veiledningspakker fra NVE som kan hjelpe i planleggingsprosessen med hensyn til overvann.

Elin Spjelkavik, leder for oppgjør i Storebrand Forsikring AS, belyste viktige aspekter ved forsikring og klimarisiko. Hun pekte på den økende klimarisikoen som forsikringsbransjen må forholde seg til, spesielt med mer nedbør, økt regn og tette byområder. 2023 ble betegnet som et spesielt utfordrende år for forsikringsbransjen grunnet flere naturkatastrofer. Spjelkavik la også vekt på behovet for å forstå forskjellen mellom ekte og uekte naturskader og hvordan dette påvirker forsikringspremiene.

Hun ga en oversikt over forsikringsordningene som håndterer naturskader i Norge, inkludert norsk naturskadeforsikring og ordinære forsikringsordninger. Videre understreket hun viktigheten av bruk av geodata og dataanalyse for å forstå og forebygge skader samt oppfordret forsikringskunder til å ta ansvar for risikovurdering i sine områder og iverksette skadeforebyggende tiltak.

Seminaret ble avsluttet med en samtale mellom Sigrid Johanne Langsjøvold og Elin Spjelkavik, moderert av Morten Wedege, hvor de diskuterte viktigheten av bærekraftig arealplanlegging i møte med klimaendringer og naturkatastrofer.

De reflekterte over hvordan manglende oppdatering av reguleringsplaner i lys av ny kunnskap om klimaendringer og økt risiko for flom og naturskader kan få alvorlige konsekvenser. Diskusjonen berørte også samarbeidet mellom kommuner og ulike instanser, inkludert forsikringsselskaper, og hvordan dette samarbeidet kan forbedres for å effektivt håndtere klimarelaterte utfordringer.

De to ekspertene delte en felles bekymring for konsekvensene av mangelfull arealplanlegging og understreket behovet for bedre samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører for å møte disse utfordringene. De oppfordret også til økt bevissthet blant borgerne om deres ansvar for å forberede seg og beskytte sine eiendeler mot naturkatastrofer. Forsikringsselskapene arbeider aktivt med å veilede kundene om hvordan de kan bidra til å forebygge skader.

Seminaret avsluttet med en klar melding om at i en tid med stadig endrede klimaforhold, må alle aktører samarbeide for å oppnå bærekraftig arealplanlegging og beskytte samfunnet mot naturkatastrofer. Gjennom kunnskap, samarbeid og bevissthet kan vi sammen forme en sterkere og bærekraftig fremtid.