Magasin
Fagorganiserte akademikere streiket under lønnsoppgjøret i Oslo kommune våren 2019
Fagorganiserte akademikere streiket under lønnsoppgjøret i Oslo kommune våren 2019

Regjeringen ønsker flere fagforeningsorganiserte

— Jeg har besøkt mange arbeidsplasser over hele Norge. Noe av det mest verdifulle i den norske modellen er tillitsvalgtes innsats på norske arbeidsplasser, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.  

Vegard Einan

Vegard Einan //  Foto: Jan Richard Kjelstrup ASD

Vegard Einan leder en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hva myndighetene og partene kan gjøre sammen, og hva organisasjonene selv kan sette i verks, for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Etter planen skal arbeidsgruppa legge fram en sluttrapport høsten 2020.

Regjeringen har samme mål

— Hva er regjeringens rolle i trepartssamarbeidet?

— Det uttalte målet til regjeringen er det samme som hos partene i arbeidslivet. Det er å legge til rette for et organisert arbeidsliv og styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet. Regjeringens viktigste bidrag i denne sammenheng er å fremme et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid, og å bistå med gode møteplasser for partssamarbeidet.

I tillegg til trepartssamarbeidet mener Einan at et viktig trekk ved norsk arbeidsliv er nært samarbeid mellom ansatte og ledelsen lokalt i virksomhetene, det som kalles topartssamarbeidet.

Partssamarbeid er bærebjelken

— Partssamarbeidet i virksomhetene anses som bærebjelken i den norske arbeidslivsmodellen.  Samarbeid legitimerer og forankrer beslutninger, skaper lojalitet, inspirerer de ansatte til å komme med forbedringsforslag og medfører derfor også til innovasjon, sier Einan.

— Sist, men ikke minst, vil jeg trekke fram lønnsdannelsen, der betydningen av det fininnstilte samarbeidet mellom partene knapt kan overvurderes. Det har stor betydning for sysselsetting, arbeidsplasser og konkurransekraft i vår økonomi, fortsetter han.

Han mener dette er viktige grunner for at det er så viktig at organisasjonene evner å være attraktive for nye medlemmer og forblir representative for sin sektor.  Den norske modellen hviler på tariffavtaler, på høy organisering blant både arbeidstakere og arbeidsgivere, og sterke organisasjoner på begge sider.

Fare om mange faller utenfor

— Hvis mange faller utenfor det organiserte arbeidslivet kan trepartssamarbeidet stå i fare for å forvitre, sier Einan.

Regjeringen har som kjent også satt ned et partssammensatt utvalg som skal behandle utviklingen av nye tilknytningsformer i arbeidslivet og nye måter å organisere virksomheter på. Utvalget skal komme med sin innstilling i juni 2021.