Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere
 

Det finnes mange ulike årsaker til at noen arbeidsplasser leverer bedre resultater enn andre. Ledelsen er naturlig nok viktig, og hvordan medarbeidere, deres kompetanse og unike egenskaper blir ivaretatt og brukt.

Medarbeiderne er den viktigste kapitalen for mange arbeidsplasser og det er de ansattes arbeidsprestasjoner som tilsier hvordan resultatene blir. De lederne som forstår dette og som handler deretter har et fortrinn. Det er viktig at ledelsen tydelig får frem troen på at menneskene er uunnværlige for suksess, har en åpen og aktiv kommunikasjon og gir de ansatte en følelse av at de tilhører en spesiell og unik kultur.

Tillit – et nøkkelord

En viktig del av dette er å informere og involvere, og dette er en stadig løpende prosess som aldri blir ferdig. Hverdagsledelse er essensielt i det å skape eierskap og dermed produktivitet. Gjensidighet er et stikkord og tillit er viktig. Tillit kan defineres som å ha tiltro til at en ansatt eller kollega gjør sitt beste, gjør det man har blitt enige om eller har tiltro til den andres vurderinger.

«Great place to work» er en organisasjon som årlig kårer Norges, Europas og verdens beste arbeidsplasser, basert på medarbeiderundersøkelser og objektive fakta. Hos alle som blir kåret til de beste opplever medarbeiderne stolthet og fellesskap. Det som skiller ut de aller beste er stor tillit.

Den norske modellen er et trepartssamarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og de politiske myndigheter for å få til gode løsninger som er bra både for partene og landets økonomi. Samarbeidet gjelder på alle nivå. Modellen har bidratt til produktivitet og en sterk velferdsstat over lang tid. Den typiske skandinaviske lederkultur er også mer preget av dialog sammenliknet med ledelse i andre land, de ansattes ideer skal høres og medbestemmelse er viktig.

Er det fare på ferde?

Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført et medbestemmelsesbarometer hvor de ser på arbeidslivet fra 2009 til 2016. Dette viser at praktiseringen av de formelle demokratiske ordningene som er etablert på arbeidsplassen er under betydelig press, og andelen som mener de har innflytelse på egen arbeidssituasjon har gått ned med 12 %.  Det er mange som mener det norske arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning, hele 45%. Dette er en negativ utvikling som det er viktig å ha fokus på.

Det kan være mange grunner til dette. Arbeidslivet er i endring, det grønne skiftet, digitalisering og delingsøkonomi er tydelige trender, og omstilling skjer i alle sektorer.  Det er også økonomiske utfordringer og økende krav til effektivitet. Stadige endringer er kommet for å bli, og det er noe vi alle må venne oss til. Samtidig er det vesentlig å gjøre dette på en måte som i størst mulig grad opprettholder den norske modellen og medbestemmelsen som har vært en suksessmodell i mange år. Det kan være mer krevende, da ting går fort og behov for utvikling og endringer skjer kontinuerlig.

Men, skal omstilling lykkes er det vesentlig å innse at man er gjensidig avhengig av hverandre og tillit er vesentlig for å bruke energien til felles beste. De tillitsvalgte må ha medbestemmelse, og hver enkelt ansatt må føle at man blir sett og lyttet til. De faktiske forhold, selv om de er krevende, er lettere å forholde seg til for alle dersom man er godt informert og føler man er involvert i det som skjer.