Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Artikkelen stod som kronikk i Klassekampen tirsdag 18. juli

Landbruksdirektoratet er og skal være et velfungerende forvaltningsorgan for et mangfoldig landbruk. Fra Lindesnes i sør til Barentshavet og Pasvik i nord og øst. Fra kystlandbruket til fjell-landbruket. I et land med mange og svært forskjellige klimasoner for landbruksdrift, og store forskjeller i vilkår for å drive næring og forvalte areal- og naturressursene.

Det er forskjell på direktorat. Ja, det er gode eksempel på flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, f. eks Sjøfartsdirektoratet til Haugesund og Konkurransetilsynet til Bergen. Men dette er virksomheter som har en opplagt preferanse for å være der de er, f. eks kystnært for Sjøfartsdirektoratet.

Landbruksdirektoratet gjennomførte i 2000 og 2014 store sammenslåinger og omorganiseringer. Vellykkede endringer, men som har kostet mye tid og ressurser. Landbruk i hele landet og direktoratet selv høster nå avkastingen av dette, og det kompetansemiljø som er bygget opp over mange tiår. Det må være svært gode grunner for flytte/legge ned det som fungerer godt, for å bygge opp på nytt sted. Selv fra de politikere som har tenkt høyest om utflytting fra Oslo, har det kommet få eller ingen faglige argument for utflytting av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo av svært gode grunner:

  • Sikre politikkgjennomføring for et mangfoldig landbruk i hele landet
  • Landbruk er en nasjonal næring og en politisk næring
  • Samhandler tett og mye med andre forvaltningsorgan, organisasjoner og matindustrivirksomheter som er og vil være lokalisert i Oslo
  • Sikre et sterkt fagmiljø med stabil rekruttering av fagkompetanse
  • God mobilitet for rekruttering av fagfolk mellom f. eks Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet
  • God samferdselskommunikasjon til og fra hele landet

Flytting av Landbruksdirektoratet fra Oslo til Jæren eller Trøndelag, er i praksis nedlegging av direktoratet og nyetablering annet sted. Med stort tap av kompetanse og kapasitet for den jobben direktoratet skal gjennomføre. Kostnaden for flyttingen i seg selv kommer i tillegg. Dette må trolig tas fra eget driftsbudsjett, noe som vil gi dårligere oppgavegjennomføring.

Gjennom kommunale landbrukskontor og landbruksavdelingene hos fylkesmennene er landbruksforvaltningen allerede regionalisert i dag. Fagforeningen Naturviterne mener landbruk i hele landet er mer tjent med å styrke kompetansen på eksisterende lokale og regionale nivå, inkludert å ikke bygge ned landbruksavdelingene hos fylkesmennene, enn å flytte Landbruksdirektoratet ut av Oslo.

Vil Landbruksdirektoratet til Trøndelag bli bedre for landbruket i Nord-Norge, Innlandet, Østlandet, Sørlandet, Jæren og Vestlandet? Vil flytting til Jæren gi et bedre Landbruksdirektorat for det mangfoldige landbruk i hele landet? Naturviterne mener svaret i sum er nei.

Vi forventer at Staten som arbeidsgiver opptrer profesjonelt og forutsigbart med respekt for ansatte og deres livssituasjon. Det har betydning langt utover denne saken for staten sitt omdømme som arbeidsgiver. Allerede nå meldes det fra Landbruksdirektoratet at nøkkelpersonell slutter og ser seg etter ny jobb, pga usikkerhet om framtidig lokalisering.

Naturviterne støtter en aktiv distriktspolitikk og lokalisering av nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, og flytting dersom oppgavene har en opplagt begrunnelse for en bestemt geografisk plassering. Vi har medlemmer i hele landet som ønsker å bo og ha tilgang til kompetansearbeidsplasser utenfor storbyene. Men Landbruksdirektoratet bort fra Oslo som nå er i spill, gjelder mye mer enn det. Demontering og flytting av et velfungerende Landbruksdirektorat som jobber med nasjonale interesser, skiller seg ut fra andre direktorat, og er derfor et lite ansvarlig og gjennomtenkt forslag.

For dem som ønsker å svekke landbruket sin posisjon og betydning i Norge kan flytting av Landbruksdirektoratet være en god ide.