Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne
 

Kjernen for Naturviterne står fast - «Vi skal være det naturlige førstevalg for naturvitere med hjerte for bærekraft». Stø kurs på våre verdier og det å være en god og relevant fagforening for våre medlemmer er som før hovedjobben.

Tariff, lønn og faglige rettigheter må forsvares og utvikles. Tillits- og kunnskapssamfunnet Norge er en kapital og verdi vi alle er avhengig av å sikre videre.

Bioøkonomien og det grønne skifte som grunnlag for verdiskapingen i hele landet, gir Naturviterne og vår kompetanse gode muligheter. Vår troverdighet og tydelige eierskap til bærekraft kan vi bruke bredt og med frimodighet. Naturviteres kompetanse er verdifull og avgjørende for en grønn og mer robust økonomi i Norge.

Endring og omstilling krever god og oppdatert kunnskap, og at kunnskapen blir brukt av dem som beslutter. Vi ser eksempel på at fagligheten er under press, både i stat, kommune og privat. La det bli en «grønn tråd» i vårt arbeid at vi bidrar til helhet og godt kunnskapsgrunnlag som bringer samfunnet videre med en bærekraftig utvikling. Akademisk kunnskap blir for tiden forsøkt framstilt som en «elitesak». Det er en urovekkende tilnærming som rammer oss selv til slutt. Vi må bruke og ha respekt for kunnskap, men da på en slik måte at det kommer hele befolkningen og verdiskapingen i hele landet til gode.

Landsmøte vedtok 15. mars vår nye strategi Naturviterne 2025:

  • Naturviterne skal være for alle naturvitere.
  • Naturviterne skal øke synligheten av naturviterkompetansen og Naturviterne som organisasjon.
  • Naturviterne skal tilby de mest relevante tjenestene for medlemmene.

Min ambisjon er at det videre arbeid med dette kan engasjere og involvere medlemmer og tillitsvalgte.

Våren betyr tariff- og lønnsforhandlinger. I privat er det viktig at våre medlemmer får sin del av den verdiskaping de som ansatte bidrar med i sin bedrift. Rammen for lønnsoppgjøret i frontfaget skal ikke være et  tak for forhandlingene, men en langsiktig norm hvor det skal være rom for lokale forskjeller ut fra forholdene i den enkelte virksomhet.

Det generelle for alle, og kommune og stat, blir å beholde kjøpekraften og at vår nøkkelkompetanse blir verdsatt. Med gode argument og gode tillitsvalgte bør en kunne være betinget optimist.

I stat gjenstår viktig arbeid med å implementere og fullføre det moderniserte lønnssystemet som ble avtalt i fjor. Og praktisere det nye systemet på en god måte ute lokalt.

2017 er valgår. Naturviterne, og i lag med Akademikerne, har ambisjoner om å sette våre fagområder på dagsorden. I det løpende arbeid og f. eks ved våre arrangement under Arendalsuka (14.-19. august) og ved eget valgarrangement på Ås i august/september.

Lokalt kan medlemmer og tillitsvalgte bidra med faglige argument og kunnskap i det offentlige ordskifte. Der har vi som Naturvitere potensiale til å delta mer.

2017 er og jubileumsår for Akademikerne som fyller 20 år. La oss bruke året til å få med enda flere medlemmer i Naturviterne. Den norske modellen og det organiserte arbeidsliv, er avhengig av høy organisasjonsgrad. Vi må ikke ta for gitt at like mange som før, ser at et slikt felleskap er viktig for samfunnet og den enkelte. Det må formidles og fortelles til flere, inkludert de yngre som skal inn i arbeidslivet. Valgfrihet og frihet er viktig, men en frihet uten et kollektiv og godt felleskap i bunn, kan være en usikker frihet.