Morten Ingebrigtsen Wedege

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Ett område der det virkelig betyr noe er arealpolitikken. Norge og verden står i en natur- og klimakrise, og blant forskerne er det stor enighet om at nedbygging av naturarealer er en av de store truslene mot menneskeheten. Den klare anbefalingen er at vi må bli langt mer restriktive i å bygge ned natur, og vi er nødt til å husholdere mye bedre med arealene våre. Det er faktisk slik at all langsiktig vekst og velferdsutvikling avhenger av at vi greier å stanse tapet av natur.

Vi trenger lokalpolitikere som tør vise lederskap. Som tør å heve blikket og se de store linjene. Som tar ansvar og tar tilbake styringen av arealpolitikken. Det skylder vi samfunnet, og det skylder vi våre barn og barnebarn. Det står skrevet at det er de saktmodige som skal arve jorden. Men det er det ikke. Det er alle våre unge som skal arve jorden – enten de vil eller ikke.

Og det er kommunene som bestemmer hvor ting skal bygges, og dermed også hvilke arealer som skal nedbygges. I hvert fall på papiret. I praksis kan det imidlertid virke som om det er grunneier- og utbyggerinteresser som veier tyngst. Både fordi kortsiktig vekst og velstand er viktige argumenter for en lokalpolitiker, men også fordi mange kommuner ikke holder seg med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på arealplanområdet. Da får man heller ikke den nødvendige demokratiske kontrollen med hvordan vi forvalter de fellesverdiene som arealer utgjør.

Min klare oppfordring er derfor å la din stemme gå til et parti i din kommune som er tydelige på at naturen må sikres bedre for framtida. At de langsiktige perspektivene må trumfe hensynet til umiddelbar vekst. Det er faktisk noen ting som er viktigere enn andre. 

Sjekk ut hva politikerne i din kommune mener, og stem deretter!