Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Avvikling av ordningen med støtte til organisasjoner innenfor det landbruks- og matpolitiske området er dramatisk. Fra et år til et annet forsvinner 30 mill til mange små og store foreninger som gjøre et viktig arbeid i hele landet. F. eks 4H, Det Norske Skogselskapet, Norske lakseelver, Oikos, Norges Vel, Kvinner i skogbruket med mange flere. Det arbeid disse organisasjonene gjør gir svært mye for pengene og har stor samfunnsnytte.

Bare 4H alene vil tape mer enn 7 millioner kroner. Det Norske Skogselskapet 1,2 mill. Disse og andre, er organisasjoner med lange tradisjoner i Norge. 4H Norge har drevet sitt virke siden 1936 og har i dag 600 klubber i hele landet.  I et år der f. eks Skogforskningen feirer 100 år i Norge, er det litt av en gave at Skogselskapet som jobber for å fremme forståelse for skogens mangesidige betydninger, og arbeide for økt verdiskaping og en langsiktig forvaltning av skogen, får nullet ut sin støtte.

Et annet grelt eksempel er kutt til organisasjonen Matvett. Organisasjonen Matvett stod 26. september nå i høst bak en historisk avtale mellom regjeringen og mat-Norge om satsing mot matsvinn. På vegne av fem ulike departementer, undertegnet klima - og miljøminister Vidar Helgesen en historisk omfattende avtale for å bekjempe matsvinn. 16 dager senere er Matvett  fratatt støtten til arbeidet mot matsvinn.

I den grad en kan bli rørt av lesning i statsbudsjettet, må det være listen over alle de flotte organisasjonene som får avviklet sin støtte. Listen er et imponerende bilde av det som bygger Norge. Et mangfold av store og små lag og foreninger som engasjerer barn og unge og mange generasjoner, i det frivillighets-Norge vi kjenner og vil ha.

Det «gode» med forslaget fra Regjeringen opp i det hele, er at dette arbeidet kommer opp i media og får sin velfortjente oppmerksomhet og annerkjennelse. Jeg tror Stortingsflertallet ser dette og avviser budsjettforslaget. Stortinget bør og vurdere å øke budsjettposten i tråd med pris- og lønnsveksten.