Marie Kristine Kvendseth Rimstad

Studentstyret representerer studentmedlemmene i Naturviterne, og skal være det politiske talerøret for saker som er viktige for våre medlemmer. Vi har den siste tiden brukt mye tid på å finne ut hva som opptar våre studenter slik at vi kan kjempe for saker som har stor betydning for de vi representerer.

Dette er våre hjertesaker:

  • Økt studiestøtte
  • Bedre studiekvalitet
  • Flere studentboliger
  • Sikre naturviterkompetansen
  • Tettere tilknytning til arbeidslivet
  • Ivareta psykisk helse

Invester i studenter

Vi håper at kommende regjering prioriterer disse sakene. Samfunnet er tjent med å investere i studenters liv, helse og utdannelse da det kan gi høy avkastning i framtidens samfunnsøkonomi hvor vi er avhengige av å tenke nytt og annerledes. Vi mener disse sakene er viktige for å utjevne forskjeller, forbedre utdannelsen og sikre flere motiverte og fornøyde studenter.  

Økt studiestøtte

Alle skal ha lik rett på og tilgang til å gjennomføre høyere utdanning, uavhengig av økonomiske forutsetninger. Vi mener at studiestøtten må økes til 1,5 G. I dag er mange studenter avhengig av støtte hjemmefra, deltidsjobb eller tilleggslån. En økning i studiestøtten gir studentene mer tid og kapasitet til å være heltidsstudenter, og bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller.

Bedre studiekvalitet

Studiestedene må tilrettelegge for god studiekvalitet og like muligheter. Dette innebærer gode forhold på studiestedet, som tilgang til lesesaler, bibliotek og grupperom med god luft- og lyskvalitet. Videre burde kapasiteten til faglig oppfølging økes. Vi som studenter skal ha en aktiv rolle i videreutviklingen av studiekvaliteten på vår utdannelse. Tilbakemeldinger må følges opp og føre til konkrete forbedringer.

Flere studentboliger

Alle studenter skal ha tilgang på en trygg og rimelig bolig, i et godt bomiljø med en nøktern standard. Studentsamskipnadene klarer ikke å dekke behovet alene og utleiemarkedet er presset i mange store byer, som har ført til dårlige forhold for studenter mange steder. Det nasjonale målet for dekningsgrad bør økes til 25 %, og det private utleiemarkedet rettet mot studenter burde i større grad reguleres.

Sikre naturviterkompetansen

Naturviterne skal løse flere av de store utfordringene verden står overfor. Naturviterne skal bidra til å løse klimautfordringene ved å finne måter verden kan tilpasse seg klimaendringer, samt være en forkjemper for bærekraftig ressursutnyttelse. Dersom Norge skal fortsette å være ledende innen forskning, sikre norsk verdiskaping og skape nye og bærekraftige industrier, er det avgjørende at de får en kvalitativ og god utdanning i verdensklasse.

Tettere tilknytning til arbeidslivet

Som en del av utdanningen skal alle studenter få mulighet til praktisk erfaring innen sitt fagfelt. Dette gir en økt forståelse av hvordan den faglige kompetansen man tilegner seg i løpet av studiet kan benyttes i arbeidslivet. Tilknytning til arbeidslivet vil gi studenter en unik mulighet til å skape et nettverk tidlig i sin karriere, få relevant arbeidserfaring samt mulighet til å utforske arbeidsoppgaver og arbeidsområder innenfor sin utdanning. 

Ivareta psykisk helse

En god psykisk helse er viktig for å mestre studiehverdagen. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2021 viser at studenter i større grad enn tidligere sliter med psykiske utfordringer. Det må innføres tiltak som kan forebygge og forbedre situasjonen. Alle studenter skal ha tilgang på psykisk hjelp, oppfølging og tilrettelegging i studieløpet.

Et nytt kapittel i norsk samfunnsøkonomi

Et #grønttaktskifte skjer nå, og da må vi som samfunn gripe muligheten til å omstille oss å gjøre de nødvendige investeringene. Det har vi som samfunn bevist at vi klarer tidligere, og det vi kan få til igjen. Oljeeventyret har vært fantastisk, men det er på tide å skrive oppfølgeren. Der vil naturvitere i stor grad føre pennen og vi trenger flere.